روز و شب

Posted on at


به نام خالق تمام هستی


روز و شب


در این مقاله می خواهم برای شما بنویسم که انسان یا حیوان یا گیاه در روز و شب چکار می کنند. در روز چه حسی دارند و در شب چه حسی.


خداوند مهربان روز و شب را با زیبایی های زیادی آفرید که در شب ستاره گان دیده می شوند که چقدر زیبا هستند. در روز درختان سبز و بزرگ را آفریده که بنده گان خداوند از آن استفاده کنند. انسان در روز اگر کارگر باشد در روز نیم روز یا بیشتر کار می کند. اگر شاگرد باشد در روز دو یا سه ساعت را در مکتب می رود. بعد از مکتب نیم روز را کار می کند یا که درس می خواند یا که کورس می رود. در شب درس می خواند. یا که در شب خواب می کند که برای فرد آماده باشد. اگر انسان کار می کند وظیفه آن سنگین است روز برای آن بسیار سخت می گذرد. اما مجبور است که کار بکند تا که پول پیدا کند. تا که خانواده اش را سیر بکند. در تابستان یا بهار روز بسیار دراز است و کارگران می توانند زیاد کار کنند. و در زمستان شب دراز است و برف می بارد و کار بسیار کم است. کسانی که پول دار هستند و کار یا وظیفه خوب دارند. شاید زیادی وقت خود را تفریح کنند و خوش باشند.


حیوانات در روز. در روز یگان حیوان برای شکار بیرون می آیند تا که کمی غذا بخورند یا که برای بچه های که گرسنه هستند ببرد. در روز روزی خود را پیدا می کند. و یگان حیوان در شب بیرون می آید و دنبال غذا می گردد. مثل جغد که شب چشمش می بیند و شکار می کند. اگر روز دراز باشد مثل صد یا دویست ساعت باشد حیواناتی که شب شکار می کند از گرسنگی هلاک می شوند. و مردم از شدت گرمی هوا که صد ساعت است به تنگ می آیند و گل ها خراب می شوند. یا که بر عکس اگر شب دراز باشد مثل روز صد یا دو صد ساعت باشد. انسان از تاریکی شب می ترسد و در شب نمی تواند کاری را بکند. شاید هلاک شود. گیاهانی که ضرورت به نور آفتاب دارند. خشک می شوند. حیوانات هم از گرسنگی می میرند. خداوند بزرگ و رحیم شب و روز را برای زنده جانان میزان کرده تا که برای آنها خسته کن نباشد. اگر خداوند بنده گان خود را یا که حیوان را در حال خودش بگذارد. شاید بنده گان خداوند مرتکب گناهان بسیار شوند. بخاطر که خداوند همیشه همراه بنده گان خود است. بنده گان خود را دوست دارد. اگر روز بود و شب نبود همه زنده جانهای خداوند یا گیاهان از شدت گرمی هوا می مردند. و بندگان خداوند همیشه در روز کار می کردند بخاطر که مجبور هستند تا که غذا پیدا کنند و از دست گرمی هلاک می شدند.


یا که شب بود و روز نمی بود. انسانها در شب کار کرده نمی توانستند و هیچ جا را دیده نمی توانستند مشکلات خود را حل نمی توانستند و شاید مریض می شدند و یا که هم هلاک می شدند. و یک دیگر خود را شناخته نمی توانستند و دشمن گفته شاید یکدیگر خود را می کشتند.


به همین خاطر خداوند روز و شب را آفریده.


در نتیجه، خداوند مهربان روز و شب را آفریده تا که بنده گان خود را از سختی ها نجات دهد بخاطر که خداوند بنده گان خود را دوست دارد. و نمی خواهد هلاک یا که ناراضی شوند. 
About the author

160