سلامتی چیست ؟

Posted on at


سلامتی خودش یک تحفه ای است که خداوند بزرگ برای بندگانش داده  وما باید از این تحفه خداوندی به خوبی استفاده کنیم . نباید بگزاریم چیزی باعث بروز مشکل به سلامتی ما گردد.


خیلی چیز ها است که باعث مشکل آوردن به سلامتی ما مسشود باید جلو گیری نمایم ونزاریم که هیچ چیز باعث شود که سلامتی بدن ما  به خطر مواجع شود .چند چیز است که همه بیشتر سلامتی بدن را به خطر مواجع میسازد .


مانند .استفاده از مواد مخدر بزرگترین دشمن سلامتی انسان است که اگر انسان ازین موتد استفادهد نماید هیچ گاه بدن او سلامتی را نمیبیند پس چرا به این موتد مضر نزدیک شویم وسلامتی بدن خود را به خطر مواجع سازیم . یگانه را برای سالم نگهداشتن بدن خود از این مواد مضر که جان بیشترین افراد جامعه به خطر مواجع ساخته ما به آنها ببینیم و از آنها دوری نمایم بایید باهم این قسم مواد های نشه آور را از بین جامعه دور کنیم و نگزاریم که دیگه بیشتر از این جان هموطنان ما به خطر مواجع گردد .بیاید بجای آن روزانه ورزش کنیم سلامتی را همیشه نصیب خود کنیم تا جای که دیگران به این مواد های مضر آغشته هستن با آنها همکاری نمایم تا که از این مواد های مضر راهی پیدا کننند.و این یگانه را برای ریشه کن کردن این مواد است نباید سلامتی خود را بخاطر این مئاد مضر به خطر بندازیم .من به عنوان یک جوان در این کشور نمیخواهم  که  هموطنان من به هیچ نوع مواد های مضر سرو کار داشته باشن و کوشش میکنم که با همکاری و کمک دیگران هموطنان خود را از این خطر بزرگ نجات دهیم و سلامتی را نصیب آنها بگردانیم هر فرد جامعه میخواهد که همیشه خوب خوش و دارای صحت سلامتی خوبی باشد اما با تآسف عده ذیادی از این نعمت بزرگ خدا محروم هستن آنها نیاز به همکاری دارند .نویسنده : احمد فرید < حقدوست >About the author

farid-ahmad

My Name is Ahmad Farid.
I'm froom Afghanistan,herat
live in herat,Afghanistan
I bourn in 1374 in march month
I Graduated from Jami high school in Herat
I work in a company in herat and i spaek to two languages one of dari and english

Subscribe 0
160