قرآنکریم

Posted on at


قرآن کریم


ما چهار کتاب داریم که به نام زبور انجیل تورات و قرآنکریم یاد میشود که از انجیل زبور و تورات  کدام اثری باقی نمانده.تمام مسلمانان به قرآنکریم باور و عقیده دارند قرآنکریم به معنی خواندن پیوست کردن زمه کردن است و از قره گرفته شده است که دارای 30  سپاره 14 سوره 100 صحیفه و 6666آیه میباشد.قرآنکریم فایده های زیادی دارد خواندن آن یک عبادت است. که از طرف خداوند (ج) به حضرت


 محمد (ص) توسط جبرائیل (ع) در غار حرا در شب لیلته القدر بار اول در سوره اقراه نازل شده است. در ابتدا به شکل وحی که نازل میشد حضرت محمد (ص) آنرا بالای پوست درختان استخوان سنگها نوشته میکردند که به شکل قطعه قطعه در هر قسمت بود و حافظان آنرا حفظ میکردند.اولین سوره آن سوره فاتحه میباشد که به معنی ثنا و صفت خداوند (ج) است دارا ی 7آیه میباشد.


دومین آن سوره بزرگ قرآنکریم است که بنام سوره بقره یاد میشود که آن به معنی گاو است که دارای 286آیه بوده که بزرگترین آیه هم در همین سوره است .


سومین سوره آن آل عمران است که دارای 200 آیه میباشد و آن به معنی خانواده عمران میباشد.


اولین جز آن آلم است دومین جز آن سیقول و سومین جز آن تلک الرسول میباشد.در عهد عمر (رض) جمع آوری شده  و به شکل کتاب درآمد. از جمله اولین مصتر اسلام کتاب قرآنکریم است. این کتاب کاملترین کتاب است که تا روز قیامت باقی میماند آسان و سهولت آمیز بوده خواندن و یاد گرفتن آن به همه فرض میباشد و تا حال بشر نتوانستند به مانند قرآنکریم کتابی تهیه کنند و هنوز حقایق آنرا کشف نکرده اند و عاجز اند.


چنانچه خداوند (ج) در سوره بقره آیه 23 جز اول چنین فرموده اند( و اگر شک دارید در آنچه که نازل کرده ایم به بنده های خود پس بیآورید سوره مثلی از این  دعوت بکنید وبخواهید شاهدان خود را بغیر از خداوند اگر هستید راست گویان).قرآنکریم بزرگترین معجزه رسول الله (ص) بوده که از قصایص پندآمیز معجزات کرامات بحث


میکند. مانند سوره کهف سوره مریم سوره ابراهیم و غیره همچنان داستان حضرت یوسیف (ص).


در قرآنکریم یکتا پرستی عدالت وحدت دعوت و غیره بخاطر رهنمای مردم است که ماده های


قانون از قرآنکریم گرفته شده است.


در خواندن قرآنکریم توجه بیشتر باید کرد.


 


 


 


 


 About the author

160