زراعت در افغانستان

Posted on at


افغانستان یک کشور زراعتی است که تقریبا 85فیصد مردم افغانستان مشغول زراعت اند. و از همین طریق منابع مورد نیاز خود و خانواده خود را تامین می کنند.اما متاسفانه چون بعضی دهقانان افغان توانایی خرید ماشین آلات رزاعتی را ندارندو کدام حمایتی از طرف دولت به دست نیاورده اند .از این سبب از زمین های رزاعتی خود به طور درست استفاده نمی کنند. و به جای کشت برنج ،سبزیجات و یا میوه جات به کشت مواد مخدر می پردازند .و به مردم به فروش می رسانند و این است که مردم به خصوص جوانان به مواد مخدر رو می آورند و دچار این بدبختی می شوند. النته نه تنها باعث بد بختی خود بلکه خانواده نیز می شوند .که عاقبت این کار یک جامعه یک کشور و یک ملت را تباه می کند.و کسانی که به مواد مخدر دچار هستند نه به فکر خود و خانواده خود هستند .و برای بدست آوردن پول برای خرید مواد دست به دزدی ،راه زنی ،اختطاف، قتل و کشتار های نابهنجار میزنند. که نمونه عینی آن ستاره زنی است که شوهرش به مواد مخدر دچار بود .و همیشه از خانم خود پول طلب می نمود .و به مرور زمان شروع به فروختن اموال خانه خود کرد. که سرانجام شبی که دیگر هیچ چیزی برای فروختن باقی نمانده بود .و خانمش هم پولی برای دادن به شوهرش نداشت. فقط چند توته طلا از خانمش باقی مانده بود  کوشش می کرد که آنها را به زور از خانمش یعنی ستاره بگیرد.و به همین  دلیل با خانمش  درگیر شد. و پیش روی اطفال خود خانم خود را لت و کوب کرد .تا خانمش بیهوش به زمین افتاد و بعد شروع به بریدن بینی و لب خانم خود کرد .و چند ضربه به سر زنش با چاقو زده بود.


که این همه بدبختی ها و کارهای ناشایست ریشه  درکشت مواد مخدر دارد.و برای اینکه بتوان به این بدبختی پایان بخشید باید دولت به دهقانان توجه داشته باشد. و به آنها کود های کیمیاوی آماده سازد تا که به این بدبختی ها اتمام دهد.
About the author

160