زنان هم دوش به دوش مردان فعالیت میکنند

Posted on at


 
زنان نیم پیکر جامعه را تشکیل میدهند قسمی که یک خانواده بدون زن نامکمل و تیت وپاشان است امان قسم یک جامعه بدون زن نا تکمیل است عطس بزنید اگر امروز معلم زن وجود نمیداشت همه زنان از نعمت سواد محروم می ماندند, ویا اگر امروز  داکتر زن وجود نمی داشت شاید بسیار از زنان تلف میشدند   ,پس  یک جامعه با  فعالیت زنان از پیشرفت های مادی ومعنوی خاصی برخوردار می باشد, زنان امروز  در جامعه قدرت اعظیمی را دارند واین قدرت را نه تنها شریعت بلکه جامعه برایشان ضروری دانسته است  زنان سلایت فعالیت داشتن در ارگان های سیاسی اجتمای اقتصادی فرهنگی نظر به رعایت کردن افکار را دارا اند وفعالیت آنها در ارگانهای مختلف باعث پیشرفت در یک ملت میشود. در د موکراسی جهان امروزی حقوق زنان برابر با حقوق مردان است ودر بیشتری از کشور های پیشرفته  زنان حق تسمیم گیری در فعالیت ارگان های کشور خود نقش بازی میکنند .با این همه متوجه به کشور خود افغانستان شدم ,که امروز زنان بدون کدام اراثی در بسیار ی از ارگان ها حتا ارگان های سیاسی سهیم اند واین یک امید به سرنوشت افغانستان در آینده دیده میشود  


   About the author

sediqaehrari

sediqa ehrari is the 11th class of Baqnazargah School in Herat.

Subscribe 0
160