آشنایی دانش آموزش با برنامه های کامپیوتر و اقتصاد پایدار

Posted on at


شاگردان عزیز: 
 در جریان هفته اولی که در لیسه ملکه جلالی صنف کامپیوتر را آغاز کردم, شاگردان زیادی با علاقه مندی زیاد اشتراک ورزیدند و با علاقه مندی خویش برمن توان ونیرو بخشیدند, شاگردان این مکتب با ذهنی باز در این برنامه اشتراک ورزیده تا به امید روزی که بتوانند ایشان هم نحوه درست استفاده کردن از کامپیوتر و برنامه هایش رابیاموزند, و فلم انکس توانست تحولی را درین راستا بیاورد تا شاگردان با نوشتن مقاله هایشان هم ناگفته هایشان رابیان کنند٫ و سطح ذهنیت ایشان ارتقأ پیدا نماید و ایشان بتوانند از این طریق صدای خود را نه تنها به مردم خویش بلکه به گوش جهانیان نیز برسانند. دفتر افغان سیتادل به همکاری فلم انکس برای زنان محروم افغان توانست این شرایط رامحیا کند تا حتی ایشان بتوانند از این طریق کسب درآمد کنند٫ و به نحوی برایشان تشویقی باشد و حس کسب درآمد را نیز دریابند.


     شاگردان این مکتب بسیار با توانایی بالایی توانستند ازعهده کار آموزشهای شان دربیایند وبا ذهن خلاق خویش برمن نیز قوت قلب بوده اند.درجریان این هفته یعنی از29/12/2013 شاگردان مکتب ملکه جلالی باهمکاری اداره مربوطه درس خویش راشروع کنند و با برنامه windows و طریق استفاده درست ترازآن توانستیم به پیش ببریم.شاگردان مکتب از این که در این پروگرام اشتراک ورزیدند و میتوانند کسب درآمد کنند٫ بسیار خوشحال میباشند, چرا که ایشان قبلأ حتی نمیتوانستند فکر این را بکنند که روزی بتوانند درچنین یک برنامه هایی اشتراک کنند. به امید روزی که تمام زنان محروم ورنجکشیده بتوانند درچنین یک برنامه هایی اشتراک ورزند.
About the author

MalakeJalaliSchool

Malake Jalali is located on Godam Street in front of the big Masque of Herat, Afghanistan. It has 3270 Students, 101 teachers and 2 buildings.

Subscribe 0
160