شروع صنوف جدید کامپیوتر و انترنت در لیسه گوهر شاد بیگم

Posted on at


شاگردان عزیز:


شاگردان صنوف کامپیوتر وانترنت لیسه گوهرشاد بیگم در طول هفته که گذشت از الیوم 7/10/1392 ش مطابق 28/12/2013 م الی پنجشنبه12 /10/1392 طبق پلان درسی هفته وارشان در 6 تایم درسی که ازساعت 8 صبح شروع الی 2 بعدالظهر در 6 جلسه موضوعاتی چون معرفی ویندوز، صفحه دیسک تاپ، استارت مینو،  ,notepad , WordPad, Microsoft word, run  , recycle bin ,fill ,folder  و طریقه های روشن و خاموش نمودن کامپیوتر رافراگرفتند.که این برنامه ها از طرف شرکت افغان سیتادل به همکاری فلم انکس برای شاگردان عزیز لیسه گوهر شاد بیگم ولایت هرات برگزار گردیده است.


همچنان مقاله های را تحت عناوین (انگیزه آمدنتان به کورس، محیط زیست و برف زمستان) به رشته تحریر درآوردند و تصحیح وبررسی شد.  تعدادی از شاگردان کورس که بمدت یک هفته غیرحاضری نموده بودند نامشان از لیست حاضری حذف و شاگردان جدیدالشمول جایگزین شدند.شاگردان از شیوه های متفاوت درس در طول یک هفته لذت برده و از موضوعاتی که فراه گرفتند به خوبی استقبال کردند و با شوق واشتیاق درتایم های معینه شان حاضرشدند.


در شروع تایم درسی حاضری گرفته شده، درس گذشته ارزیابی میگردد، بعداً طبق پلان درس جدید داده میشود و در 15 دقیقه اخیر کار عملی و نوشتن مقاله صورت میگیرد.و همچنان شاگردان از برگزاری اینچنین برنامه ها خرسند هستند و از شرکت افغان سیتادل و فلم انکس سپاس گذاری کردند. همچنان میتوانید به صفحه شخصی فلم انکس من با این پیوند یکجا شوید: http://www.filmannex.com/GhouharshadAbout the author

Ghouharshad

Ghouharshad High School is established in 1340 at the time of Zahir Shah in the middle of Herat city. The school is including 54 classes, 254 teachers, and about ten thousands of students who are studying in different shifts. Afghan Citadel Software Company equipped the school with an IT Class…

Subscribe 0
160