د ۲۰۱۴ کال نړی لیدنه٫ اجتماعی رسانی اچوی – ۴۲۰۰۰ فلمه په انکس فلم کی

Posted on at

This post is also available in:

 

د یو فلم تاګل سخت دی٬ باید د مختلفو فلمو٬ لوبغاړو او متفاوته موضوع ګانو تر منځ یی وټاکی. په دغه صورت کی انکس فلم په دغه وختونو کی یی نوی لاره جوړه کړی ده چی د مناسبه فلمو ټاګل راحته کوی. صحیح ده٬ تراوسه د ۴۲۰۰۰ نه ډیر فلمونه د کاروونکو باندی له تاسو غوندی په انکس فلم کی اچول شوی دی.

اوس د پیسو لاسته راوړل وخت د انکس فلم له لاری دی! ځینی ویډیو ګانی چی د خاص امتیاز او اجتماعی رسانو په اړه دی دلته یی وګوری٬

او څرنکه چی زه د پیسو لاسته راوړلو او انکس فلم شبکی په اړه تاسو ته تشریح درکوم٬ زه ما سره اوسی.

که د ریښتیا او صادقانه مستند فلم لټونی د ځمکی ګرموونکی او یا د بیتی بوپ (Betty Boop) قدیمی انیمیشن پسی یاست٬ موږ ۴۲۰۰۰ فلمونه لرو چی په اساسه د کاروونکو منل وړ دی٬ که تاسو هغه شی چی غواړی موندلی یی شی بلکه کولی شی د هغو نه اصلی او هم ښه ویډیو به وموندی چی تاسو نشی کولی دارنکه به کومه بله شبکه کی وموندی. هرڅوک چی په تازګی په انکس فلم کی نوم لیکنه وکړی٬ کولی شی خپل شخصی انترنټی ټلویزیون د دغه فلمونو کار اخیستلو نه جوړ کړی٬ او په کامله توکه باندی یوه د فلمونو او شخصی ډله ویډیو ګانی جوړی کړی. که تاسو د فلمونو سازماندهی او د آنلاینه پیسو لاسته راوړلو منیه وال د انترنټي ټلویزیون له لاری یاست کولی شی دغه ځای باندی ټک ووهی.

انکس فلم شبکه ویاړ کوی چی تاسو غوندی اصلی کاروونکی د خپل ځان سره لری. موږ نه تنها یوه حرفه ای شبکه تاسو په خدمت کی کښښودله ترڅو چی خپل اثرونه مو د دغه لاری خپره کړی٬ بلکه موږ دغه وخت هم تاسو چمتو کړی دی چی هغه کار چی تاسو کړی د آنلاینه تبلیغاتو له لاری نه پیسی لاسته راوړی. هر وار چی د دغه ۴۲۰۰۰ فلمونو نه یو فلم لیدل کیږی٬ فلم جوړونکی یوه برخه د هغو پیسو د خپل کاری مالی تمویل لپاره لاسته راوړی. خوشاله یو چی دغه مو جوړه کړی ده او د راتلونکی لپاره مو صبر ونکړلو. که تاسو فلم جوړونکی یاست٬ زموږ سره کمک وکړی ترڅو چی د ویډیو ګانو شمیر ۵۰۰۰۰ ته ورسیږی او د خاص امتیاز سره مو پیسی لاسته راوړی. About the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 0
160