تقوا

Posted on at


تقوا یعنی پرهیز گاری ، یعنی ترس از خدا ، یعنی پرهیز کردن از چیز هایی که خدای متعال آنها را منع نموده است و انجام دادن آنها را خلاف دستورات خویش قرار داده است . انسان با تقوا در نزد خداوند متعال گرامی بوده و خداوند همیشه از وی خشنود میباشد . خداوند متعال در قرآن کریم راجع به تقوا تاکید زیادی نموده است و پیامبر گرامی اسلام نیز در احادیث نبوی از تقوا یاد آوری های فراوان نموده استاگر ما همیشه یک انسان با تقوا باشیم در دنیا و آخرت سر بلند بوده و خداوند متعال از ما راضی میباشد ، اگر از آن چیزهایی که خداوند منع کرده دوری کنیم مثلآ : شراب ، زنا ، گوشت خوک ، قتل و دیگر منکرات ، میتوانیم یک بندهء خوب و بی ریا برای پروردگار خویش باشیم


خداوند متعال قرآنکریم را بهترین کتاب رهنما برای مؤمنان نازل کرده است ، تا انسانها با مطالعهء آن از امور دین و شریعت آگاهی حاصل کنند ، راه های خوب و بد را از هم تفریق کنند و از تاریکی ها بسوی روشنی ها رهنمایی شونددر اوج جاهلیت در زمانی که نظم دنیا بر هم خورده بود ، دختران زنده به گور میشدند ، حلال و حرام از هم فرق نمیشد ، ثروتمندان و زور گویان بر سر اشخاص فقیر ظلم و ستم میکردند و در آن وقت حساب و باز پرسی وجود نداشت  در آن زمان تاریک ، خداوند متعال محمد ص را به پیامبری مبعوث نمود و او را بهترین رهنمای عالم بشریت قرار داد ، با آمدن آن حضرت ص به مرور زمان به اثر سعی و تلاش آن حضرت و یاران گرامی و اصحاب کرام شعله های سوزندهء ظلم و ستم خاموش گردید و روشنی اسلام تمام دنیا را فرا گرفت و زندگی تمام انسانها روشن گردیدمردم از دین اسلام آگاهی حاصل کردند و فهمیدند که اسلام بهترین دین بوده و به اسلام مشرف شدند و تعالیم قرآن و پیامبر گرامی اسلام آموختند که تقوا بهترین صفت یک انسان مسلمان است . زمانی که در یک جامعه بین تمام مردم تقوا وجود داشته باشد ، در آن جامعه برابری ، برادری و مساوات بوده و جای ظلم و ستم را میگیرد و باعث رشد و شگوفایی آن جامعه میگرددAbout the author

Omiddorani

I graduated from English institute

Subscribe 473
160