اهمیت شاهراه های یک کشور

Posted on at


شاهراه های یک کشور بهترین راه آسان برای انتقال اموال از یک جا به جای دیگر می باشد و اگر شاهراه های یک کشور بطور پیشرفته و عصری ساخته باشد ، از طریق آن تاجران آن کشور میتوانند به بسیار آسانی اموال تجارتی شان را به داخل یا خارج کشور انتقال دهند و از این طریق عایدات زیادی هم نصیب آنها و نیز نصیب دولت میگردد


 


نمونهء بسیار بارز شاهراه ابریشم می باشد که از اهمیت زیادی بر خوردار میباشد که در قدیم از طریق این شاهراه کشور های زیادی همچون : مصر ، یونان ، فارس ، روم ، ایران و دیگر کشور های جهان از این طریق اموال تجارتی شان در بین خود به تبادله میپرداختند


اما اکنون بر اثر جنگ های سی ساله و نا امنی های اخیر عبور و مرور اموال از طریق این شاهراه ها صورت نمیگیرد و یا به ندرت صورت میگیرد


 


چون افغانستان یک کشور کوهستانی هست و به بحر راه ندارد پس لازم و ضروری است تا به خطوط ترانسپورتی آن توجه زیاد صورت گیرد  و خطوط هوایی و زمینی آن بصورت پیشرفته و عصری ساخته شود ، اما متاسفانه دیده میشود که هیچ نوع علاقه ای از طرف دولت ما برای ترقی این راهها نیست


افغانستان شاهراه های حلقه یی زیادی دارد که این خطوط بطور مسلسل و پیوسته بین تمام ولایات آن بهم پیوست میشود و از طریق این شاهراه ها ، شاهراه های فرعی زیادی جدا شده که ولایات دیگر را به این شاهراهها وصل میکنند و از اهمیت زیادی بر خوردار هستندچون شاهراه های یک کشور از اهمیت زیادی بر خوردار است و از آن فواید زیادی نصیب یک کشور میگردد ، خصوصاً به کشور هایی که به بحر راه ندارند زیاد با اهمیت میباشد ، بنابرین دولت باید در زمینهء ساخت و امنیت آن توجه زیادی نماید تا نه تنها تجارت بلکه رفت و آمد مردم عام نیز سهل گرددAbout the author

jawad-dorani

Hello, I am Jawad Dorani , An English Teacher and member of SHRO

Subscribe 0
160