دختر که ده سال عمر دارد قصد داشت که خود را انتحاری کند

Posted on at


سپوزمی دختر که 10 سال عمر دارد . در ولایت هلمند میخواست که خود را انتحاری کند اما او به  پولیس خود را  تسلیم کرد .این دختر از طرف برادرش به این گماشته شده است


 


او به رسانه ها میگوید : برای من لباس های مملو از مواد انفجاری را داد و گفت تو باید بروی در نزدیکی نیرو های امنیتی افغان خود را منفجر کنی من امد و پیش نیروهای افغان.و خود را به پولیس تسلیم کردم و از این کار خود بسیار خوش هستم از او سوال شد که کی برای خودت لباس های انتحاری را داد؟ او میگوید: برادرم که ظاهر نام دارد برای من لباس های انتحاری را داد و گفت خود را منفجر کن .


 


بسیار درد اور است که  برادرش او را به این کار سوق میکند تا خود را مفجر کند آنها بخاطر اهداف خود حتی اطفال خورد را استفاده میکند. اما باید کسانیکه در  جرم انتحاری و حراس افگنی دست گیر میشوند به سخت ترین جزا محکوم شوند .


نویسنده: روینا کبیری About the author

160