مطالعه کردن

Posted on at


مطالعه کردن


 


بهترین راه که ما بتوانیم  مکتب، فاکولته، وزندگی خودرا پیش ببریم وازاعتقادات ورازهای زندگی آگاه شویم با مطالعه کردن کتابهای مفید وپسند هست. ازطری مطالعه کردن کتابهای مختلف ما میتوانیم مغز ، ذهن ، و یا افکار خودرا بکار بیندازیم. بامطالعه کردن هرانسان میتواند بافهم تر وباهوش تر ببار آید . اگر ما همیشه مطالعه کنیم مغز مانیز تکامل وبکار میفتد. اگر بامطالعه کم ویا اصلا مطالعه نکنیم ذهن انسان ازکارمیفتد. ومغزاش به خواب میرود


 


 چرا به خواب میرود؟


بخاطریکه اگر مطالعه ی زیاد نکنیم مغز درآنصورت بخواب میرود واگر کم معلومات هم درمغز باشد آنها هم پاک میشود.چون خود فرد نخواسته که مطالعه کند ومغزاش هم ازکار میفتد وفکری درباره هرموضوع نمیتواند بکند.اما اگر کوشش کنیم که مطالعه کنیم میتوانیم مغز خودار تکامل بدهیم اگر شبانه روز کتابهای زیاد مطالعه کنیم نه آنقدر که به مغز صدمه وارد کنیم هر زمانیکه حوصله وشوق مطالعه کردن را داشتین وبیکار بودین مطالعه کنیم که هم برای خودمان بهترین هست که به مغز هم فشار نمیاوریم و هم میتوانیم برای دیگران نیز ارایه کنیم یعنی همان معلوماتی که درباره اش دارید. وتوسطه مطالعه زیاد میتوانیم ازاخبار روزانه چی معلومات اجتماعی ، اقتصادی ، هنری ، فرهنگی وغیره معلومات ها میباشد


..


وهمچنان باتغیرات وتحولات پیشرفت تکنالوژی زیاد میتوانیم دسترسی به انترنت داشته باشیم شنیده باشین که میگویند: (مغزمن کامپیوترنیست) خوب اینجا میخواهم بگویم اگر مغزت کامپیتر نیست پس کامپیوتر را چی کسی اختراع کرد انسان اختراع کرد..کوشش کن که مغزت کامپیوتر باشد تمام معلومات که درکامپیوتر درج هست انسانها درج میکنند نه خود کامپیوتر .. وبرای بدست آوردن معلومات تان میتوانید بیشترین معلومات را ازطریق انترنت جستجو کنید،وموضوع دلخواه پیدا کنید.بامطالعه کردن زیاد یک انسان بافهم تر میشویداگر به مغزتان بسپارید نه آنکه مطالعه کنید وپس ازچند لحظه ویا چند روز از یاد ببرید که چی موضوع را خواندیدو کوشش کنید هرموضوع ومطلبی را که میخوانید به ذهن تان بسپارید.ومیتوانید یک مطالعه خوان خوب وموفق باشید. وباید آگاه ازتغیرات وتحولات دنیایی امروزی باشد


.


نه آنکه بخورد، بنوشد، وسپس بخوابد اینگار دنیایی نیست که چی اتفااتی میفتد وافتاده.


همیشه کوشش بایدکرد که خودرا برتری ازدیگران بدانید یعنی معلومات کلی درباره هرموضوع داشته باشید.نه آنکه هیچ چیز را ندانید وخودرا برتری ازکسانیکه دارند بشمارید بلکه سعی کنید خود را بیشتر به آن شخص بشناسانید ومطالعه کنید تا که باطرف مقابل کم نیاورید...About the author

160