استبداد

Posted on at


استبداد: برای این اصطلاح که در زبان فارسی در باره حکومت های خود کامه بکار می رود لغات مختلفی در زبانهای فرانسوی و انگلیسی و جود دارد که رایج ترین آن "اوتوکراسی"و "دیکتاتوری "و"آبسولوتیسم "است



حکومت استبدادی می تواند یک حکومت مطلقه یا تک فردی ویا یک حکومت دیکتاتوری جمعی باشد ولی وجه مشترک هر دونوع حکومت این است که اکثریت مردم نقشی در تعیین سرنوشت خود ندارند واز طریق قانونی،یعنی انتخابات پارلمانی یا رفراندوم نمی توانند نظام حاکم را تغییر دهند



بعضی از حکومت های دیکتاتوری که از آنها بعنوان"توتالیتر" هم نامبرده می شود خود را منتخب مردم وبرخاسته از مردم می دانند،که در آغاز استقرار حکومت های دیکتاتوری ممکن است همین طور باشد ،مانند هیتلر که واقعا به اتکأ آرأ اکثریت مردم به قدرت رسید ولی پس از تحکیم پایه های قدرت خود هرگونه امکان تغییر حکومت خود را از طریق قانونی از میان برد


 


 


نگارنده:مسیح الله رحمانی



About the author

massihullah-rahmani

Massihullah was born in 1988 in Ghazni province Afghanistan, graduated from Sayed Ahmad makaye high school in 2007.he has received scholarship for studying abroad in Cairo university Egypt. Right now he is in 2nd year of faculty of masscommunication in Cairo University.he is able to speak Farsi,Pashto,English,Arabi and alittle bit…

Subscribe 0
160