د ژمی کورسونه او اجتماعی رسانی

Posted on at


د شبنه ۱۳۹۲/۱۰/۰۷ تاریخ باندی د کامپیوټر او انترنټ لومړۍ د ژمی کورسونو جلسه پیل شوله چی دغه ټولګیان د درۍ میاشتو لپاره په شپږو وختو نو کی د یو ساعت لپاره زده کونکو ته درس ورکول کیږی٬ چی په دغه ټولګیانو کی ۲۶۴ زده کونکو د دغه لیسی مختلفو ټولګیانو نه ګډون کړی وو او اوس د زده کولو په حال کی دی. او دغه پروګرام د افغان سیټادل نرم افزار شرکت له خوا نه زده کونکو ته برګزاره شوی دی.

په هر یو ټولګی که ۴۴ زده کوونکو تنظیم شوی دی او د ۴۰ دقیقو لپاره هغوی ته ځینی مختلفه پروګرامونه درس ورکول کیږی او د لسو آخرو دقیقو کی په ټاګل شوی موضوع باندی مقالی لیکی او زده کونکو ته یی وړاندی کوی.

د ګوهر شاد بیګم لیسی زده کونکی په لومړۍ ورځه کی چی غه پروګرام د انکس فلم له خوا نه ورته چمتو شولو په خاصه مینه یی د هغو نه استقبال وکړلو او د کامپیوټر او انترنټ زده کولو ته یی پیل وکړلو.

مګر د دی لپاره چی د دغه ټولګی لومړی ورځه وه یو شمیر زده کونکو په ټاګل شوی وخت باندی حاضر شوی نه ول٫ او د جوړ شول لیسټ پر اساس باندی چی په ټولګی کی بند شوی وو د پیل او پای وخت یی ټاګل شوی دی. او هم هغوی ته د حاضری او د درسونو زده کول ورته وویل شول.

د دغه ټولګی لومړی جلسه د میاشتنی درسی پلان پر اساس باندی د ویندوز٬ دیسک تاپ پاڼه٫ تسک بار٫ استارت مینو او ځینی نور شیان چی د کامپیوټر برخه کی مهمه ول د شپږو وختونو کی ورته در ورکړل شولو. او ځینی مقالی چی د (د هغو راتللو هدف کامپیوټر او انترنټ ټولګی ته) د زده کونکو له خوا نه ولیکل شوی او ستونزی یی حل شولی.

  About the author

Ghouharshad

Ghouharshad High School is established in 1340 at the time of Zahir Shah in the middle of Herat city. The school is including 54 classes, 254 teachers, and about ten thousands of students who are studying in different shifts. Afghan Citadel Software Company equipped the school with an IT Class…

Subscribe 0
160