راستی

Posted on at


 


زندگی یکی از نعمت بزرگ خداوند کریم است که برای انسان ها برای یک مدت به حیث یک تحفه هدیه داده شده است و همیشه ما را برای بهتر رهنمای میکندد اما کسانانیکه از زندگی بطور بهتر استفاد میکنند همه برای خود و همه برای دیگران یک کار مفید و موثر را انجام میدهد .


این یک حقیقت بروملا است که انسان راه راست را همیشه و در همه جاه تعقیب نماید تا در زندگی سرفراز زندگی پر از محبت و صمیمت در پپهلوی کار و فامیلش دداشت باشد و یگان راه که میتوانیم در جامعه مورد پسنده همگان واقع گردد زاه زاست میباشد


.


حضرت محمد (ص)در تمام زندگی لقب صدیق را بدست آورد بود و صفت امانت دار را کسب نمود بود و ما امت حضرت محمد (ص) استیم .


پیروی از راه و روش آن حضرت(ص) نماینگر این است که در تمام زندگی ما از کار های پیغمبر خود را تعقیب مینمایم و از کار های که ما را منع کرد از آن دوری مینمایم و به کار های که شایسته  ما است و ما را به راه بهتر رهنمای میکند تا در زندگی همیشه خوشی نصیب شان میگردد وراه بهتر را که همان راه که اسلام برای زندگی بهتر انسان ها میباشد


 


در زمانی یک چوپان در کوهی در نزدیک قریه گوسفندان خود را برای چراندن میبرد یک  روز برای فریب مردم فریاد کشید ای مردم کمک کمک که گرگ گوسفندان مرا میدرد  تمام مردم آن قریه به کمک آن شتابان رسیدن زمانیکه در نزدیک چوپان رسیدنند دیدن که آن شخص به طرف مردم قریه میخندید و میگفت من شما را فریب دادم اما با گذشت زمان یک روز واقعت که بالای رمه آن گرگ یورش برد و چندتن از گوسفندان آنها را درید بود هر قدر که فرباد کشید کس به کمک آن نرسید چون مردم آن قریه او را فریب کار و یک فریب آن را خورد بودن .


در این جاه برای ما میاموزاند که بدترین کار دروغ فریب است و بهترین کار راستی است و در کارهای روزمره انسان باید همیشه کوشش نماید که کار درست و راه راست را همیشه تعقیب نماید و از کار های بد و نادرست دوری نمایم تا همیشه کامیاب و راستگار باشیم .


 خیانت در تجارت خیانت در کار یپغمبر است زیرا اسلام ما را برای امانت داری در هر کسب و کار ما مشغول استیم زیرا تمام این کار ها باعث افتخار و زیب زینت انسان ها میشود و این برای همهگان هویدا است که کار نا درست انسان را بی وقار و بی آبرو میسازد و انسان را همیشه در نظر مردم از شخصیت انسان کاست میشود


اعتبار یگان راه کامیابی برای هر انسان میباشد و انسان را برای همیشه با وقار و با عزت میسازد و انسان را در هر کار کمک میسازد و از کار بد انسان را دور میسازد و با گذشت زمان اگر اعتبار انسان از دست برود در حقیقت هر چیز که یکبار خامه باشد پخت میشود اما اگر انسان یکبار  بی اعتبار شود


نویسنده عبدالقهار کبیریAbout the author

160