نظافت

Posted on at


اسلام دین سلامت ونظافت است.طبق گفته رسول خدانظافت نصف ایمان است اماافسوس که که این گفته برایمان شکل یک شعاررابه خود گرفته وچندان تلاشی برای عملی کردن آن نمی کنیم.اگرنظافت راچه درامورشخصی وچه دراموراجتماعی رعایت نماییم در حقیقت نیم ایمان خودرابدست آورده ایم.معضل بزرگی که امروزبا آن سروکارداریم این است که درشهرمان خانه ها ومارکتهای مجلل وزیبا بنامی شوداما مابه نظافت ماحول خانه ودکانهاکدام توجهی از خود نشان نمی دهیم؛جوی ها را سطل آشغال درنظرگرفته وکثافات را درداخل آنها می اندازیمآیااینکارازادب به دور نیست؟وقتی کثافات روی هم انباشته شوندفکرکنید چه چیزی حاصل میشود؟ظاهرانسان معرف شخصیت اوست پس بیاییم مقابل درخانه ها ودکانهای مان راپاک نگاه داریم واز پیداشدن حشرات مضروبوی بددر شهرمان جلو گیری کنیم وثابت بسازیم که واقعاً باسوادهستیم وبه علمی که آموخته ایم جامهء عمل پوشانده ایم.به این گفته متقین باشیم که در ایمان ,سلامتی وبهداشت آرامش روحی بدست خواهیم آوردانشاءالله


 About the author

nooriya

نوريه عرفانيان استاد درليسه عالي نسوان تجربوي

Subscribe 0
160