برف باری واهمیت آن در کشور عزیز ما افغانستان

Posted on at


برف یکی از نعمت های بزرک الهی است،که منبع اصلی ذخیره آبهای زیرزمینی را تشکیل می دهد.برف(آب)یک عنصر وماده حیاتی است که عامل اصلی حیات را رد سیاره کره زمین تشکیل می دهد،در سیاره که ما زندگی می کنیم یعنی زمین هفتاد وسه فیصد اش را آب وبیست وهفت فیصد دیگرش را خشکه تشکیل می دهدکشور عزیز ما افغانستان از اینکه دارای ابحار نمی باشد و محاط به خشکه است پس منبع اصلی آب های شیرین ونوشیدنی تقریبآ سی میلیون نفوس از طریق همی برف باری ها تامین می شود،در فصل زمستان هنگامیکه بارندگی صورت می گیرد در قله های کوه ها ودره ها برف ها بنا بر سردی هوا انبار وذخیره شده ورد هنگام که فصل بهار می رسد این برف ها آب شده واز قله های کوه ها ودره ها به شکل جریان های خورد وبزرگ جاری می شود


یک مقدار ای از آبها تهنشین شده ودر زیر زمین ذخیره می شود،ویا هم از مجراها درزها وکفیدگی های زمین به داخل زمین نفوظ می کند ودر همان جا ذخیره می شود،که بعد ها به وسیله چاه ها کاریز ها وچشمه ها استخراج می شوند،بارندگی برف دارائی دوران ذیل می باشدزمانیکه تشعشع آفتاب بالائی آبهائی در یاها وابحار می تابد،در نتیجه مالیکول های آب از سطح آب جدا شده وبه بخار تبدیل می شودريا،به طرف بالا صعود می کند وچون در ارتفاعا بالا ذرات تراکم گرد وخاک ونمکیات وجود دارد بنآ همین مالیکول هائی آب باهم تراکم نموده وبه ذرات بزرگتر تبدیل می شوند،که در نتیجه تحت تاثیر کشش جازبه زمین قرار گرفته و به طرف پائین نزول می کند  که بارندگی را تشکیل می دهددر صورتیکه هوا سرد باشد بارندگی به شکل جامد یا برف می باشد ودر صورتیکه هوا گرم باشد بارندگی به شکل مایع یا باران می باشد،زمانیکه این قطرات در سطح زمین نزول می کندیک مقدار آن در گدال ها وچقری های سطح زمین جمع شده ویک مقدار دیگر آن در سطح زمین جریان پیدا می کند وجوی ها ودریاهار را تشکیل می دهد،ویک مقدار دیگر آن در زیر زمین نفوظ کرده ذخیره آبهائی زیرزمینی را تشکیل می دهد که عامل اصلی تامین کننده آب های نوشیدنی در کشور عزیزما افغانستان می باشد.


 


نویسنده:سید علی اصغر یعقوب زاده160