زمستان در افغانستان :

Posted on at


زمستان یک فصل بسیار دلچسب و به یاد ماندنی است،خصوصاًدرافغانستان این فصل یک فصل بسیا عالی محسوب میشود به این دلیل که افغانستان یک کشور حاصل خیز است واین حاصل خیزی نیاز به آب برف و باران زیاد دارد و این فصل برای افغانستان یک فصل بسیار مهم به شمارمیرود.در بعضی مناطق برف و باران بسیار کم اما بسیار سرد است که بیشتر مردم صحرا نشین(مالدار) از شدت سرمای شدید جان شیرین خود را از دست میدهند .اما در بعضی مناطق برف و باران بسیار زیاد است آب وهوا هم معتدل است واین  هم میتواند بسیار خطرناک باشد زیرا برف وبارش زیاد باعث سیلآب های خطرناک و یخ بندی های شدید میشود،وباعث تخریب یا ویران شدن خانه های مردم میشود.همچنان این فصل برای افراد مسکین در داخل افغانستان یک فصل بسیار خطرناک میباشد ازین لحاظ که آنها سرپناه مناسبی برای زندگی ندارند و دولت افغانستان توجه جدی برای سرپناه ساختن برای این افراد ندارد.ازیک طرف سرما واز طرف دیگرنبودن وسایل گرمایی یا آذوقه زمستانی.افغانستان بعد از پیروزی خود به کمک کشورهای همسایه  مانند : ترکمنستان و  ایران از برق زیادی برخوردار شده است . و این انرژی برقی صرف برای روشنایی خانه ها یا مکان های بود وباش تهیه شده است،اما به علت مصرف بی راویه برق مردم افغان ،برق بسیاری از جای ها ضعیف بوده وبیشتر مکان ها برق به روی آنها قطع میشود.درکل باید همین قسم که به فکر گرمایی خود هستیم باید به فکر گرمایی دیگران هم باشیم و یا برای کمک به افراد فقیر و بیچاره درین فصل سرما بشتابیم.به امید موفقیت شما....
160