نقش زراعت در انكشا ف صنایع افغانستان

Posted on at


 


زراعت واستفاده از محصولات زراعتی درانكشاف صنایع :


       افغانستا ن كشوری است دارای سر زمین زراعتی آبی و للمی  و زراعت در حیات اقتصا دی واجتما عی مردم ما دارای اهمیت بسزائی می با شد كه بعضی از اقلام صنا یع اعم از صنا یع ما شینی ودستی از طریق زراعت تغذیه شده و همچنان در ایجا د اشتغا ل از بین بردن فقر و تامین مصؤنیت غذ ائی ومعیشت جامعه بشری زراعت دارای اهمیت میباشد.


  اكنون به همه واضع و روشن است كه مبا رزه با كشت وتو لید مواد مخدر ( مواد تباه كن ونها یت مضربرای عا لم بشر یت ) عمد تاً با انكشاف زراعت وتعویض آ ن به د یگر مواد و محصولات زراعتی مر بوط میشود . با تا سف میتوان گفت كه زراعت در كشور ما طی سا لهای جنگ شدیداٌ آسیب دیده وهمین موضوع  باعث گردید كه این سكتور نتواند نیا زمندیهای جا معه را مرفوع سازد .


با در نظر دا شت مطا لب فوق ، عدم رشد و انكشا ف زراعت در سا لها ی جنگ واز بین رفتن سیستم آبیا ری منتج به مها جرت دها قین و زمینداران به شهر ها و خا رج از كشور گردیده است. صنا یع كشور مخصوصأ در بخش تولید منسوجات ، روغنیا ت ، شكر، صنایع نا ن ﭘزی در سیلو ها و سا یر دستگاه ها ی تو لیدی نسبت نبودن مواد خام به سقوط مواجه گرد یده وكشور ما به یك كشور وارداتی مبد ل گردیـده.


ادامه دارد................


 About the author

160