چگونه میتوان موفق بود

Posted on at


همیشه  زنده گی تانرا مطابق  تقسیم اوقات پیش ببرید ورزش را هیچگاه از یاد نبریدو یا اگر وقت برای ورزش ندارید کوشیش کنید که ا ز خانه تا محل کارتان پیاده بروید چونکه اگر شما صبح ورزش کنید تمام روز سرحال می باشید ودر جریان کار احساس خستگی کمترمیکندویا هیچ احساس خستگی نمیکند وبا نشاط وعلاقه مندی فروان کارتان را انجام میدهدچونکه ورزش باعث می شود که شما از تشویش  واسترس دورکند .دوم غذا وتغذیه مکمل را  فراموش نکنید وقت کافی برای غذا خوردن  داشته باشید همیشه با غذا متنوع  وجودخودرا سرشار ازانر ژی کنید وهمچنان غذا های تان یک قسم نباشد یعنی همه روزه یک نوع غذا استفاده نکنید استفاده سبزی جات حتمی می باشد کوشیش کنید که به میزه غذا خوری تان سبزی حتمی باشد وبه سر میز غذا خوری تان یک دسته گل باید باشد چونکه به اشتیا شما می افزاید وبعد از صرف غذا از میوه ها حتمی استفاده کنید .وسوم در هر کاری که میخواهید انجام دهید اعتماد به نفس داشته باشید ومطمین باشید که شما از پس این کار برآمده  میتوانید .هدف تان مشخص باشد وهیچگا ه شکست را قبول نکنید  وبه هدف که داری صدبار کوشیش کنید.تابه هدف تان برسید.به ترس خود غلبه کنید یعنی شما ترس نداشته باشید که شما به هدف خود نمی رسید .وپیش از انجام آن کار خوب در باره نفع خود بی اندیشید ونقش وچگونه عمل کردآن را در ذهن خود تصویرپردازی کنید شادی وامید را همیشه در ذهن خود داشته باشید ونا امیدی را به خود را ندهید در باره کاری را که میخواهید انجام دهید به اشخاص عاقل ودانا مشوره کنید ونظریات که به نفع شماست آن را بپزرید وبه آن عملی کنید به اوقات خود ارزش قایل شویدوبیهوده وقت خود راسپری نکنید .باهمه با بسیار مهربانی رفتار کنیداین کا رباعث میشود که شمارا همه دوست بدارند.وبه حرف کسی نخندید چونکه باعث نفرت جانب مقابل میشود .وهمیشه در جای امن وآرام تفکر کنید

ودر وقت قهرخود را کنترول کنید واز خود رفتار خشن نشان م ندهید تا پس از عملکردی که کردید پشیمان نشوید وافسوس نخوریدوهمیشه مطابق شریعت اسلام به زند گی تان عملکرد کنید به این ترتیب شما همیشه موفق خواهید بود.About the author

MassoodaAuobi

She is Student in Baghnazargar High School.She Live in Herat-Afghanistan. She has interest to Writing and reading.

Subscribe 0
160