ډاکتر تمپل ګراندن: د ډار بشپړ پوهه

Posted on at

This post is also available in:

کله چی ډیر خلک د ډار په اړه فکر کوی٬ د هغوی په فکر کی د یو چوپ٬ نالایقه او ګوشه کیره ماشوم انځور به احساسی توکه مخته یی راځی. د نویی پوهی او د پوهیدلو متفاوتی نښی چی د ډادوونکی ماشومانو کی پیدا شوی دی٫ چی د دغه مریضی پیژندنه کی اثرګذاره وو. ډاګټر تمپل ګراندن (Temple Grandin چی په ځوانی کی د ډار مریضی باندی اخته شوی وو٬ په کافی توکه نیکمرغه وو چی په خپل څنک کی یی پلار٬ مور او پشتبانه ښوونکی درلودلو چی هغه د پرمختک په لور یی رهنمایی کړی. که څه هم هغه د ځنډویلو خبرو او د نورو بی نظمیانو نه یی رنج وړلو٬ په یو ښوونځی کی شامله شولو که څه هم د همټولګیانو له خوا نه ریشخند کیدلو٬ مګر بیا هم په درسونو کی د نورو نه غوره وو او هغو وکولی شو چی فرانکلن پیرس (Franklin Pierce) پوهنتون اروا بوهنه پوهنځی نه فارغه شی. او خپلی زده کړی ته یی د ماستری او وروسته د ډکترا د حیوانی رشتی کی ادامه ورکړله.

د یو دانشمنده٫ ویوونکی او لیکونکی په توکه د حیواناتو او هغه خلک چی په ډار مریضی باندی اخته دی دفاع وکړی. هغه د ډار متفاوتو درجو پیژندلو کی او د لومړۍ زده کړی تمرکز باندی د ناقصه اجتماعی فعالیتونو توازن لپاره د وسیلی په توکه٬ یوه حرفه ای انسانه ده. ډاګټر ګراندین په دغو وختونو کی د آرتور کید سره یی په ان ده لب (inthelab) سازمان کی مرکه دلودله٬ ډاګتر ګراندین د ډار معلوماتو په اړه یی او ځينی نورو عصبی بیظمیانو په اړه یی چی یوه نویی خبره ده او چی د اجتماعی ناتوانایانو پرمختکه درمانونه پراختوب پیدا شوی دی٬ کار کوی. 

 About the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 0
160