از هوا برف آمد

Posted on atاز هوا برف آمد
یک بار دیگر پیش از شروع سخن اولین برف درهرات مبارک تان باد خدا کند مانند سفیدی برف در تمام عرصه های زنده گی خود پیروز باشید در کنار فامیل ودوستان تان باز زمستان آمد ویک بار دیگر مانند سالاهای گذ شته

برف سطح زمین را پوشاند وهمه جا را مانند مروارید سفید ساخت واین سفیدی فایده بسیار دارد چونکه تمام آلودگی زمین رااز بین برد وباعث رشد انواع گیاهای مختلف در سطح زمین میگردد واین برف برعلاوه فایده اجتماعی فایده اقتصادی نیز دارد.سفیدی برف دل مارا یک بار دیگه مانند خود از کینه وعداوت تمیز وسفید ساخت واین برف به فامیل های که داری وضع اقتصادی خوب استند کدام فرق نمیکند اما دل ما به آن فامیل های میسوزد که در زمستان جای برای بودن چیزی برای خوردن ولباسی برای پوشیدن ندارند واین برف برای آنها کدام سودی ندارد بخاطریکه آنها به فکر پیدا کردن یک لقمه نان هستند تا بتوانند در زمستان کم از کم شکم اطفال خود سیر کنند وما از آن کسانیکه

دارای وضع اقتصادی خوب استند میخواهیم تا در این زمستان سرد دست گیریی برای دیگر برادران خود باشند تا آنها هم مانند خودشان از سفیدی برف لذت ببرند یک گپ دیگر شما میتوانید فامیل های خود برفی بزنید ومهمانی را نصیب شوید ودر آخر خدا کند که در همه عرصه های زنده گی مانند مروارید زنده گی تان سفید باشدAbout the author

parvin-yari

i am parvin yari student of univercity

Subscribe 0
160