افغان سیتادل وفیلم انکس

Posted on at


بنده  پرستو رحمانی ریسه شورای متعلمین لیسه محجوبه هروی (هرات ) به نماینده گی از متعلمین لیسه محجوبه هروی از عموم دست اندر کاران واستاد ان فرهیخته ای گه در راستای بهبود وضعیت شاگردان مکاتب  افغانستان


بخصوص عزیز بانوهای گرامی سعی وتلاش میکنند .سپاس وامتنان فراوان خویش را ابراز میکنم.جای خشنودی است که دفتر افغان سیتادل وفیلم انکس دراین کشور برای بانوهای این مرزوبوم کار میکنند که شرایط وزمینه هارا برای ارتقای ظرفیت وتوانایی هایش شان را مهیا میکنند . با مهیا کردن شرایط فضا وکار درراستاری درآمد خانم ودختران بسیار زحمت میکشند که دراین دفتر شاگردان مکاتب که همه شان دختران میباشند با توانایی های خود ودر فضای مجازی وسایت های اجتماعی به اشتراک میگذارندو این دفتر وکارمندان آن به یاری خدا بسیار موفق پیش رفته ذاند ودر قسمت بالارفتن توانایی های دختران وخانم ها بسیار نقش ارزنده را بازی میکنند . دختران مکتب که درپهلوی درس وتعلیم ازین راه کسب درآمد میکنند بسیار خوشحال اند زیرا روابط شان بسیار گسترده شد دوست های بسیار خوب ،هم داخل کشور شان وهم در خارج برایشان پیدانموده که با ایشان تبادل نظر میکنند ،ودر قسمت درآمد شان این ارتباطات بسیار مفید میباشد. دراین سایت های اجتماعی شاگردان ،وخانم ها مقاله های که از ایده واندیشه خودشان میباشد نوشته کرده ،آیین ،رسوم ،عنعنات شان که بسیار کهن وقدیمی میباشد ودیگر مطالب است دربر میگیرد. که هم برای خودشان مفیداست هم برای کسانی که خارج از افغانستان اندوعلاقه براین دارند که در مورد کشور وداشته های مان باخبر شوند.


دراین دفتر مکاتب هم فعالیت های خود راوسیع نموده اند با اشتراک گذاری گزارشات کاری شان در داخل مکتب برای ضروریات شان عاید درآمد میکنند این سایت ودخترانی که در این سایت استند این انگیزه ها را پیدانموده اند تابیشتر زحمت بکشند ،معلومات پیدانمایند وایده های شان را به قلم تحریر در آوردن تا بتوانند از فکر خود وفضای مجازی انترنت کسب عاید و درآمد نمایند. این بلاگ ها ومقاله های شاگردان وخانم ها تحت عناوین مختلف ومتنوع میباشد


.


جا دارد که با این همه مسرت ازین دست اندکاران این دفتر قدر دانی نموده وسپاس فراوان داشته باشیم این وظیفه ما میباشد واز مقامات زیربط تقاضا میرود جای خواهش است تا ازین نخبه گان دلسوز قدر سپاس بجا آورده شود. تمام عزیزانی همچو:خانم رویا جان محبوب ،بانو الهه جان محبوب ،استاد فرهاد جان حکیمی و.....................بقیه عزیزانی که این زحمات را متحمل میشوند. خدا توفیق مزید وبیش ازین را برایش این عزیزان تقدیم بدارد . تا


 بیشتر دراین راستا کار وظیفه نمایند.


پرستو رحمانی ریسه شورای متعلمین محجوبه هروی About the author

AsmaRahmany

Asman Rahmany is an eleventh class student in Mahjube Heravi.

Subscribe 0
160