مطالعه

Posted on at


مطالعه ذهن انسان را روشن میسازد  ،.مطالعه باعث ازدیاد معلومات ما گشته و با مطالعه میتوانیم در مورد هر چیز معلومات حاصل نماییم . مطالعه علم ما را افزون میکند و هر گاه بخواهیم در مورد چیزی آگاهی حاصل کنیم با مطالعه نمودن کتب به آسانی معلومات کافی حاصل کرده میتوانیممیگویند کتاب دوست انسان است  ، چون با مطالعه و خواندن کتاب ها میتوانیم خود را بسازیم ، در مورد چیزهای خوب و آموزنده تحقیق نموده و از چگونگی زندگی موجودات در روی زمین معلومات حاصل کنیم . از اوضاع و تحولات در روی زمین آگاهی حاصل نماییم ، مثلأ : با مطالعه نمودن علوم اجتماعی از محیط و اجتماع انسان ها آگاهی حاصل میکنیم ، با مطالعه نمودن علوم طبیعی از چگونگی اوضاع طبیعت آگاهی مییابیم ، با مطالعه نمودن علوم طبی از تحولات اوضاع طبی آگاهی حاصل مینماییم ، و همینطور صدها نوع علوم دیگرمطالعه به ما کمک میکند تا  یک انسان مفید و ارزشمند برای جامعهء خود باشیم ، مطالعه ما را از هدر ساختن وقت دور میسازد و ما  را کمک میکند تا انسانی فهمیده و کار آزموده از ما ساخته شود . مطالعه فکر و ذهن ما را نرم میکند و مارا به خدا نزدیک میسازد ، با مطالعه به قدرت و بزرگی خداوند پی میبریماز آنجایی که برای همهء ما واضح و روشن است که مطالعه بهترین راه است برای بهترین شدن پس مطالعه نماییم تا بهترین باشیمAbout the author

Omiddorani

I graduated from English institute

Subscribe 0
160