انتخاب دوست

Posted on at


اگردر جستجوی یک دوست هستید پس تلاش کنید تا دوستی نیک برای خود پیدا کنید    دوست کسی است که ما بیشتر اوقات خویش را با وی سپری مینماییم ، تمام فعالیت هایمان را به مشورهء او انجام میدهیم ، دوست داریم اکثر وقت مان را با او سپری نموده و نیز همرازش باشیم . پس باید در انتخاب دوست دقت زیاد نماییم تا همیشه در تمام مراحل زندگی به داشتن چنین دوستی افتخار نماییم


 


یک دوست خوب دارای چنین صفاتیست : مهربان و صمیمی باشد ، صاف و صادق باشد ، اهل دروغ و ریا و فریب نباشد ، در غم و شادی کنار دوستش باشد ، به ما مشوره های خوب و مفید بدهد و از همه مهمتر راز دار خوبی باشد


 


اگر ما در انتخاب دوست خود دقت زیادی نکنیم و با هر نوع انسانی رابطه برقرار نماییم ، به مرور زمان ما هم به اعمال بد او عادت مینماییم و مانند او یک انسان بد میشویم ، مثلاَ فرض میکنیم که ما با یک شخص معتاد رابطهء دوستی برقرار مینماییم پس به مرور زمان امکان این میرود که ما هم آغشته به مواد مخدر شویم ،‌ و مانند او یک شخص نا صالح و بی بند و بار و بار دوش خانواده و جامعه خود میشویم


 


وقتی از اکثر معتادان این سوال پرسیده میشود که چرا به این عمل روی آورده اید !؟ جوابشان این است که بخاطر نشست و بر خاست با اشخاص ناصالح به این عمل روی آورده اند و همینطور صدها نوع جرایم دیگر وجود دارد که از طریق نشست و برخاست و ارتباط با اشخاص نا صالح به دیگران انتقال یافته است


اگر میخواهید یک انسان مثبت در جامعه باشید پس در انتخاب دوست خویش دقت زیاد نماییم About the author

jawad-dorani

Hello, I am Jawad Dorani , An English Teacher and member of SHRO

Subscribe 0
160