حضرت شهزاده عبدالله (رح )

Posted on at


حضرت سید عبدالله بن معاویه بن عبدالله بن امام جعفر طیار بن ابو طالب است که از جمله سادات جلیل القدر اسلام بوده و در هرات به وعظو روشنگری مردم میپرداخت. حضرت شهزاده عبدالله بعدا روی مجبوریت های حکام ظالم به قهستان یا جربند امروزی پناه برد ولی بنابر دستور ابو مسلم مروزی توسط شبل بن طهمان شیبانی که حاکم هرات بود دوباره به هرات دعوت گردید و در نتیجه یک پلان خاینانه در سال 134 هجری- ق به شهادت رسید و سر مبارک شان برای ابو مسلم فرستاده شد. روایتی است که شبل پس از مدتی به مریضی شدید دچار گردیده و به نهایت فلاکت جان داد در هر جای که دفنش نمودند قبر آن را بیرون می انداخت و سرانجام در پایین مرقد حضرت شهزاده عبدالله او را به خاک سپردند. مولانا ابوبکر تایبادی فرمود: شبی در مسرخ بر سر روضه متبرکه سید عبدالله به سر بردم و در ارواح اولیا نظر کردم از مشرق تا مغرب هیچ روحی از روح آن بزرگوار برتر ندیدم و در نزد اصحاب کشف و ولایت معلوم گردیده که در شب های جمعه ارواح اقطاب و اوتاد در آن مکان حضور به هم میرسانند. آبده حضرت سید عبدالله توسط سلطان محمد کرت و سلطان غیاث الدین محمد کرت در سال 706 هجری- ق احداث گردیده و در زمان تیموریان به دست پهلوان محمد که از قریه کورت گذره بوده و داروغه و کوتوال قلعه اختیارالدین بوده مرمت و بازسازی گردیده است. در کنار حضرت سید عبدالله، حضرت امید حسین سادات غوری، سید سراج الدین بلخی، مولانا حسام الدین عبدی، مولانا سید غیاث الدین فضل احمد، میرزا عبدالرحمن حسینی خطاط و احمد خان شاملو و ده ها بزرگمرد جهان عرفان و ادب آرامیده اند. آبده حضرت سید عبدالله در زمان حکومت کمونیستی ویران گردیده و بعدا توسط آبدات تاریخی به مساعدت موسسه داکار مرمت و بازسازی شد.About the author

maryamakbary

Maryam akbary was born in Herat-Afghanistan. She is student in Ali Shir Nawayi High School. She is interested in Computer, reading and writing.

Subscribe 0
160