تیاتانیا په ۲۰۱۴ کال کی تولید ته ځی

Posted on at

This post is also available in:

نوی کال ټولو نیکمرغه!

لاندی انځور زما د جک تایتانیا فلم رسمی انځور دی. دغه فلم په ۲۰۱۴ کال د تولید لاندی ځی او زموږ کارونه به په ورځنی توکه په انکس فلم کی به تاسو وړاندی شی.

ټولی مرتبطه موضوع ګانی کولی شی زموږ په رسمی پاڼه کی یی وګوری: www.TitaniaFilm.com .هیله لرم چی زموږ د پرمختک دوره د تولید نه تر وړاندی کولو پوری یی مخته بوځی. خوښ لرو چی د انکس فلم کاروونکی په دغه سفر کی د خپل ځان سره یی ولرو. او هم موږ په ټویټر کی په دغه نښه باندی شته یو: @TitaniaFilm.

تاسو ته هیله کوم چی خوبونه مو په نوی کال کی واقعیت ته موبله شی. لیسا او تیم تیتانیا(Titania)About the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 319
160