تأثیرات اقتصادی صنعت قالین

Posted on at


صنعت قالین بافی بشکل عنعنوی در قالب یک محصول مملو از زیبائی های هنری و ظرافت های شگفت آور، در چوکات اقتصاد طبیعی بخاطر رفع نیازمندی های محلی در افغانستان سابقه طولانی داشته و از سالیان دراز بدینسو مردم به این صنعت آشنائی دارند.


بررسی های مختصرآثار هنری قالین بافی افغانستان نشان میدهد که کشورما چه قبل از دوره اسلام و چه بعد از آن یکی از مراکز اساسی صنعت قالین بوده و قالین بافی افغانی و هنر آفرینی این سرزمین با ایجاد نفیس ترین آثار هنری گنجینه هنرها و آثار بدیع کشور ما را غنی ترساخته و طرح های خیال انگیز بزرگترین نقاشان و میناتوریست های بلخ ،غزنه و هرات در قالین های افغانی در دورۀ ظهور اسلام جلوه گر است .


در پهلوی هنری بودن صنعت قالین این صنعت بحیث یک منبع کسب درآمد و امرار معیشت نیز مطرح بوده و از همان آوان قالین بافی بحیث حرفه  در پهلوی سایر شغل ها برای بدست آوردن عاید شناخته شده است که تا اکنون این صنعت در پهلوی شغل های دیگر استفاد میشود. نظری برگذشته صادرات کشور میتواند واضح سازد که در میان تولیدات صنایع دستی، قالین یکی از اقلام درشت صادراتی کشورما را تشکل میدهد ، بناً میتوان  نتیجه گرفت که صنعت قالین در افزایش صادرات میتواند نقش مؤثری داشته باشد.About the author

160