چطور باید در مقابل رفتار تلخ دیگران رفتار کنیم

Posted on at


در اجتماعی که زندگی میکنیم ، با اشخاص زیادی سر و کار داریم ، اجتماعی که هر کس هرطور که خواسته اش باشد زندگی میکند و بدون این که به فکر خواست دیگران باشند ، اجتماعی که یکی خوب و یکی بد است . در شرایط فعلی مردم دنیا اگر تلاش هم میکنند بخاطر خوش نگهداشتن خودشان است ، دل شکستن و دل بریدن مثل آب خوردن ساده شده است . جامعه ای که احترام و شفقت رو به نابودی است کشتن انسان و حیوان یکی شده استحالا سوال اینجاست که چطور باید در مقابل رفتار تلخ دیگران رفتار کنیم ؟؟؟     تغییر دادن مفکورهء ‌دیگران خیلی سخت است و یا هم نا ممکن ، مگر اینکه خواست خودش باشد ، پس نمیتوانیم اشخاص این اجتماع را تغییر بدهیم ، باز هم از این وضعیت رنج میبریم ، اگر ظلم و بدی آنها را تحمل نماییم باز هم برای ما سخت است ، پس چاره چیست ؟
در کتابی خواندم که یک دانشمند معروف نوشته بود " اگر نمیتوانی او را تغییر بدهی پس خود را تغییر بده " پس از این باید نتیجه گرفت که هر گز نمیتوانیم کسی را تغییر بدهیم و مفکورهء او را عوض نماییم ، پس اگر خودمان را تغییر بدهیم از رفتار دیگران رنج نخواهیم برد ، چراکه میگویند :" وقتی خودمان را تغییر بدهیم میتوانیم دنیا را تغییر بدهیم " البته تغییر بمعنای بد بودن نیست ، بلکه عادت تحت هر شرایطیست
About the author

Omiddorani

I graduated from English institute

Subscribe 0
160