فقط غير ممكن، غير ممكن است

Posted on at


فقط غير ممكن، غير ممكن استحقيقت زندگي اين است كه ما نميدانيم كه در زندگي ما چي اتفاق رخ خواهد افتاد، كه مسير زندگي ما را تا چند لحظه تعغير دهد


 و ما بايد به ان تعغيرات عادت نمايم اين تنها چيزي است كه قابل قبول است در زنده گي تا وقت كه ما زنده هستيم  بايد هر چيز را تجربه كنيم با خود و دوستان خود دوستي كنيم خوش بگذرانيم و هميشه از فرصت ها استفاده كنيم تا از زندگي خود درس بگيريم هيچ وقت كوشش نكنيد كه خود را كامل كنيد اما نمونه اي از انسانيت را در خود بسازيد هميشه براي خود راه پيشرفت را دريابيد يگانه راه و لطف زندگي اين است كه سپاسگزار باشيم و چيز هاي را كه در دست داريم يا به دست مياوريم قدراش را بدانيم وانقدر مهم هستيم كه هميشه بايد از زنده گي خود لزت ببريم همچنان اين لزت را به ديگران هم ببخشيم


 


 


 ولي نمي دانيم چطور و چگونه؟ بايد خود ما اين  تصميم را بگيريم در زنده گي خود كه چي كنيم و چطور پيش ببريم


يگانه و بزرگترين خطرونابودي زنده گي ما افكار مخرب ما است هميشه به ياد داشته باشيم كه در زندگي ما هيچ چيز معنا ندارد اما اين كه شما برايش معنا  بدهيد پس  بايد شما برايش معناهايي اختيار كنيد كه هميشه با سرنوشت وزندگي دلخواه تان سازگار باشد در  زنده گي تان موفقيت ان است كه تجربيات خود را از ديدگاه هاي مختلف مردم و نتايج بزرگتري به دست اوريم اگر در زنده گي خود به طرف پيشرفت و بالاي حركت نكنيم ناچار به بدبختي  مي افتيم من به اين فكر نيستم كه زنده گي خود را به همان حد وتواني كه فعلا است حفظ كنم، بلكه به اين فكر هستم كه چطور زنده گي خود را روز به روز بهبود ببخشم


 


نويسنده انوش باركزي       About the author

anooshbarakzai

his name is Anoosh barakzai he is 23 years old. he was born in nimrooz Province. he Graduate from school in 2010 he is working in film annex.

Subscribe 0
160