آبدات تاریخی یک کشور

Posted on at


آبدات تاریخی در یک کشور از اهمیت زیادی بر خوردارند ، آبدات تاریخی بیانگر تمدن کهن یک کشور بوده و از طریق آبده های تاریخی یک کشور میتوانیم معلومات بدست بیاوریم تا نسل های گذشتهء مان چه نوع سبک معماری داشته و یا چه نوع فرهنگ و زندگی داشتند و یا حتی پیرو کدام دین بودند


اکثر مناطق توریستی را موزیم ها ، قصر های سابقه ، بازار های عتیقه فروشی و آثار فرهنگی تشکیل میدهند ، آبده های تاریخی در یک کشور بسیار با اهمیت بوده و از این آبده ها فایده های زیادی به کشور میرسد . آبده های تاریخی زمینهء جذب توریست ها در کشور میباشند ، بشرط آنکه امنیت و اعتماد برای توریستان بوجود آورده شود  


 


زمانی که توریست ها از ممالک مختلف جهان برای دیدار از آبده های تاریخی میایند از این طریق پول زیادی نصیب دولت گشته و زمینهء پیشرفت کشور را فراهم میسازد


افغانستان با داشتن مناطق توریستی زیاد از اهمیت زیادی در بین ممالک جهان بر خوردار است ، بعضی مناطق توریستی افغانستان عبارت اند از : بند امیر در بامیان ، زیارت خواجه عبدالله انصار ، قلعهء اختیارالدین ، خواجه غلتان ، مناره ها در هرات ، منار جام در غور و دیگر ولایات کشور که هم اکنون برای بیانشان حضور ذهن ندارم


 


اما در افغانستان بر اثر جنگ های سی ساله اکثراً این آبدات تخریب گردیده و دولت هم بخاطر نداشتن سر مایهء کافی در زمینهء ساخت و ترمیم مجدد آنها اقدام ننموده است و بخاطر نبودن امنیت کافی توریست ها از آنها بازدید نمیکننداز آن رو که آبدات تاریخی منبع در آمد خوبی برای یک کشور میباشد پس باید دولت در زمینهء ساخت و مراقبت آن اقدام جدی نموده و بر ما هم لازم است تا از آبدات تاریخی خویش بصورت جدی محافظت کنیمAbout the author

jawad-dorani

Hello, I am Jawad Dorani , An English Teacher and member of SHRO

Subscribe 0
160