فساد مالی

Posted on at


هرجسمی که ازحرام پرورش یابد،آتش جهنم برای آن سزاوارتراست                      روایت ترمذیموضوع مبارزه بافسادمالی وتأثیرآن برتمام شئونات زندگی ازوظایفی است که بایدبه آن توجه زیادی شود.انسان خوی پذیراست وازمحیط خودتأثیراتی را می پذیرد.وقتی یک عمل درمقابل چشم انسان به طورمداوم تکرارشودبه آن عادت کرده ونسبت به آن عمل توجهی ازخودنشان نمی دهدحال بیندیشیداگراین عمل زشت باشدچه خواهدشد؟بنابراین لازم است کسانی باشندتاامربه معروف ونهی ازمنکرکنندومردمان رابه سوی خوبی دعوت کرده وذهن شان رابیدارسازند.همانگونه که خداوند(ج)درسوره زاریات آیه 55می فرماید


یادآوری کن وپندواندرز بده زیراپندواندرزبه مؤمنان نفع می رساند


رشوه خواری وربایکی از اعمال بسیار زشت دراسلام شمرده میشودچنانچه خداونددرسوره بقره آیه 278 و279 می فرماید


ای اهل ایمان ازخدابترسید،اگرمؤمن واقعی هستیدآنچه راازربا وسوداست رها کنید پس اگرچنین نکردید(وبه سودخواری اصرارورزید)بدانید که به جنگ باخداوپیغمبرش برخاسته ایدبنابراین برعهده تک تک ماست تاکسانیکه درغفلت هستندومحبت دنیافریب شان داده است آنهارا بیدارساخته وازعواقب بداین کارآگاهشان سازیم


افغانستان کشوری است بافرهنگ دیرینه بسیارغنی؛وقتی تاریخ را ورق می زنیم افغانستان را کشوری اسلامی ومتمدن می یابیم،کشوری که بیشترین شعراء،علماودانشمندان را درخودجای داده است پس چراما امروز باید ازفسادمالی ورشوه خواری رنج ببریم وتلاش مان بیداری اذهان مردم باشد؟ وقتی ماپیشینه غنی یی از علم وایمان وفرهنگ داریم وپیرو رسول الله هستیم نبایداین اجازه را به خود واطرافیان مان بدهیم تابه فسادمالی ورشوت دست بزنند


بلی!مامسلمان هستیم ونبایددست خود رابه رشوه واختلاس آلوده بسازیم.رشوت ورِبا یعنی نفرین ولعنت خداوند؛ وقتی مورد لعن ونفرین خداوند قرارگیریم نه تنها دراین دنیا بلکه درسرای آخرت نیزدرعذاب خواهیم بود.یادمان باشدکه درمال حلال برکت زیادی نهفته است.برکم خودقناعت داشته باشیم وباتلاش روزی حلال کسب کنیم که این خود طاعت پروردگار است

About the author

nooriya

نوريه عرفانيان استاد درليسه عالي نسوان تجربوي

Subscribe 606
160