پروردگارم

Posted on at


پروردگارم ای زیباترین محبوب ، ای مهربانترین و داناترین


به بزرگی و کمالت و به شوکت و جمالت ما را از راه بد دور بدار ، بندگانت را از سیاهی و هلاکت نجات بده . تمام هستی و نیستی دنیا از آن توست ، تمام نظم جهان در فرمان توست ما را همتی ده که تو را چنان عبادت کنیم که شایستهء توست . ما را از جملهء بندگان نیکوکار خویش قرار بده ، مارا تو چشم و گوش داده ای تا ببینیم و بشنویم ، زبان دادی تا سخن بگوییم ، فکر دادی تا خوب و بد را از هم تفریق کنیم ، خداوندا تو را سپاس میگوییم که ما را اشرف مخلوقات خویش قرار داده ای و به ما نعمت های بیکران خود را اعطا کرده ای ----- نمیدانم چگونه سپاس گویم


 


به هر نعمتت که نگاه میکنیم یکی از دیگری بهتر است ، پروردگارا هر چی از نعمت هایت بگوییم باز هم چیزی نگفتیم


پروردگارا تو بنده گانت را یاری رسان ، تو مارا تنها مگذار ، علم ما را افزون کن و سیاهی ها را از وجود ما دور کن ، ما را نگذار غرق گناه شویم ، ما را از گمراهی نجات بده و راه راست و روشنی را برای ما نشان بده . آفتاب رحمتت را بر دیار ما بتابان ، دلهایمان را از نور خویش منور بساز ، به ما همت بده تا زنده ایم عبادت تو را کنیم و از دایرهء عبادت خارج نشویم تا در دنیا و آخرت سرافراز بمانیم و یک بندهء نیکو کار و بی ریا برایت باشیم


زیرا خوشبخت آن است "خداوندا" که تو از او راضی باشی


 About the author

jawad-dorani

Hello, I am Jawad Dorani , An English Teacher and member of SHRO

Subscribe 0
160