همکاری

Posted on at


همکاری یکی از صفات برگزیدهء انسانیست  . بر تمام انسانها لازم است تا همیشه در هر حال با همدیگر یاری و همکاری داشته باشند ، در تمام امور زندگی خود را یار و یاور دیگری بدانند ، با یاری و همکاری به یکدیگر تمام کارها به درستی انجام میشود .


باید آنچنان بیندیشیم ، گویی برای دیگران زندگی میکنیم تا همیشه در تمام کارها موفق بوده و هر گاه در یک کشور اتحاد و اتفاق وجود داشته باشد و مردم باهم همکاری داشته باشند هیچ ظلم و نا امنی در آن کشور جای گرفته نمی تواند و مردم آن کشور زندگی خوب و مرفهی خواهند داشتوقتی در یک کشور در بین مردم آن اتحاد و همکاری وجود نداشته باشد بزودی در بین مردم آن جامعه بی اتفاقی جا یافته و اوضاع جامعه بزودی مختل میگردد و دولت آن جامعه نیز بزودی ضعیف میشود و ادارهء اجتماع پاشیده و دیگر دوست و دشمن یک معنا میگرددهرگاه در ادارات دولتی هر کس بدون مشوره و سر به خود کاری انجام دهد ، دولت رو به سقوط گشته و توان ادارهء کارها از دست آنها میرود و یا حتی‌ در یک خانواده اگر هر کس سر به خود کاری انجام بدهد و در بین خود اتفاق نداشته باشند نظم آن خانواده بر هم میخورد و دوری ، بغض ، بی مهری جای مهر و صمیمیت را میگیرد و باعث جدایی میشودخداوند ج تمام مسلمانان را به همکاری و برادری امر نموده است ، چنانچه پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد ص همیشه یاران و اصحاب خویش را امر مینمودند تا در بین خود یاری و همکاری کنند ، چون این امر خداوند متعال میباشد و با همکاری و همیاری ، مهر و صمیمیت در بین مردم زیاد میشودAbout the author

Omiddorani

I graduated from English institute

Subscribe 0
160