دیموکراسی چیست؟

Posted on at


دیموکراسی کلمة است که اکثریت مردم باآن آشنایی دارند، ولی تا اکنون هم مفهوم است که از جانب دیکتاتورها، رژیم حکومتی گروه های واحد، و رهبران که از طریق کودتاه نظامی به قدرت راه یافته اند، جهت کسب حمایة مردمی از طریق تحریف مفهوم دیموکراسی، مورد سوءتفاهم و سوء استفاده قرار گرفته است.مفکورة دیموکراتیک از طریق تاریخچة طولانی و سیر پرآشوب، نیرومند تر و شایعتر گردیده است، همچنان دولت های دیموکراتیک با وجود مواجه شدن با چالش ها، در سراسر جهان بلاخره راه بسوی پیشرفت یافته است.


دیموکراسی از کلمة "دیموس" یا "مردم" مشتق گردیده است که اساساً به مفهوم دولت استکه قدرت اصلی دراختیار مردم قرار دارد. در بعضی ساختارهای اجتماعی، دیموکراسی مستقیماً از طرف مردم تمثیل میگردد، چنانچه در جوامع بزرگ، دیموکراسی از طریق نمایندگان منتخب مردم درعمل پیاده میگردد. یا قرار اظهارات پرمحتوای ریًس جمهور ابرهم لینکولن، دیموکراسی عبارت از "حکومت مردم از طریق مردم بالای مردم میباشد" آزادی و دیموکراسی مفاهیم اند که معمولاً بصورت قابل تعویض بکار برده میشود ولی این دو کلمه مترادف خوانده نمیشود. دیموکراسی درحقیقت مجموعة از نظریات و اصول متعلق به آزای میباشد، ولی چنین مفهوم شامل بعضی تجارت و طرزالعمل های نیز میباشد که درسیر طولانی و پرآشوب تاریخ شکل یافته است


 


دیموکراسی نهادینه سازی آزادی راگویند. بلاخره مردم که دریک جامة دیموکراتیک زندگی مینمایند باید منحیث آخرین محافظین آزادی خویش خدمت و مبارزه نمایند و باید راه و روش های فردی خویش را در مقابل خواستته های که دراعلامیة جهانی سازمان ملل متحد مشخص گردیده فراموش نمایند: " احترام گذاشتن به عزت نفس و رعایت مساوات حقوق تمام بشریت، زیربناء آزادی، عدالت و صلح را درجهان تشکیل میدهد."
:مشخصات دیموکراسی


مفهوم دیموکراسی گسترده تر از ایجاد صرف چندین نهاد دولتی میباشد، دیموکراسی متکی به مجموعة از ارزشها، روشها و تجارب دقیقاً درک شده استوار است- که تمام این ها ممکن اشکال و معانی گوناگون را درمیان فرهنگ ها و جوامع مختلف جهان بخود داشته باشد. دیموکراسی روی اصول بنیادی اتکاً دارد نه روی تجارب مشابه.:فرهنگ دیموکراسی


مردم دارای خواسته های متفاوت بوده که بعضاً در تضاد باهم واقع میگردد. مردم مصوًنیت میخواهند، آنها خواهان آزادی های فردی میباشند که مستلزم مساوات اجتماعی میباشد. اصول دیموکراسی ازهم متفاوت نیست، ولی لازم است تا قیاس های ضد ونقیض را در مورد اساسات دیموکراسی که درتمام جوامع   دیموکراتیک وجود دارد بدانیم.


 


"سونیا"بشرمل


 About the author

sonia-basharmal

This is sonia last name basharmal from afghanistan Iam interested in writing and love singing.And I am a writter on Film Annex.

Subscribe 0
160