معرفی برنامه مرتبط فلم انکس – ده درصد درآمد مرتبط بگیرید.

Posted on at


این هفته ما برنامه مرتبط خود را معروفی میکنیم, بنابر همه کاربران فلم انکس میتوانند تا دوستان خود را از این تارنما آگاه بسازند و درآمد بیشتری کسب کنند. حالا این نسخته نخستین است, اما میتوانید به دوستان خود دعوت بفرستید.

چگونه این برنامه کار میکند؟

همه کاربران میتواندد صفحه ویژه ثبت خود را داشته باشند که با دوستان خود به اشتراک بگذارند تا آنها بتوانند خود را در فلم انکس ثبت نام کنند. این را میتوانید در یک صفحه دعوت با استفاده از فهرست در بخش بالای راست بیابید و گزینه "ارجاع شما" را انتخاب کنید یا اگر از نسخته بتا تازه استفاده میکنید, میتوانید این کار را با استفاده از گزینه "ارجاع من" در طرف راست انجام دهید.

سود آن چیست؟

هر کاربر میتواند ده درصد درآمد ایجاد شده توسط اشخاص مرتبط خود را بدست آورد. آنها دسترسی به گزارش کارکرد اشخاص مرتبط خود را در مورد فعالیت ها و درآمد شان دارند.

برنامه مرتبط فلم انکس درآمد اضافی به اساس امتیاز ویژه هر فرد با خود دارد.

بطور نمونه اگر ده نفر خود را با استفاده از صفحه ثبت نام کاربر ثبت کنند و ماهانه صد دالر درآمد داشته باشند, کاربر ده درصد ماهانه یک هزار دالر را دریافت میکند که میشود صد دالر.

جهان را گسترش دهید!

ما همه فملسازها, نویسنده ها و کاربران را تشویق میکنیم تا صفحه ثبت نام خود را با دوستان خود به اشتراک بگذارند و آنها را برای پیوستن به فلم انکس دعوت کنند.

حتا میتوانید این را با مهارت های و استعداد شخصی خود جذاب تر بسازید.

فلمساز هستید! یک فلم جالب برای دعوت دوستان خود بصورت مستقیم بسازید.

نویسنده هستید! یک مقاله جالب برای تشویق دوستان خود برای پیوستن بنویسید و مفاد آنرا توضیع دهید.

برای اینکه موضوع های تازه فلم انکس را از دست ندهید عضو صفحه فلم انکس شوید.

 About the author

ahmadshafi

Ahmad Shafi Raouf was born in 1990 in Herat province of Afghanistan, graduated from high school in 2008. Then started BBA in 2009 in Ishraq university of Herat city, Afghanistan. He is studying now in seventh semester as a senior, and is planning to get his masters degree. He started…

Subscribe 0
160