نقش پولیس ملی درتامین صلح

Posted on at


نقش پولیس ملی درتامین صلح درکشور


درکشورهای جهان پولیس درجهت تامین صلح وتطبیق قانون نقش بارزی را دارابوده ودرکشورماپولیس برعلاواینکه درایجاد تامین صلح درقراوقصبات حفاظت ازجان ـمال وناموس مردم مبارزه باقاچاق مواد مخدر ـ اختطافچیان ـسارقین ـمفاسد اخلاقی رشود مبارزه با قاچاقبران مواد مخدرنقش اساسی رادارا می باشد


.


درشرایط موجوددرمبارزه علیه ترورستان نیزنقش بارزداشته بخاطرتامین صلح وعدالت بخصوص بعدازبه وجودآمدن حکومت موقت هزاران پولس که فرزندان اصیل مردم افغانستان می باشد جان های شرین خودرا ازدست داده اند


.


یکی ازبرازندگی های پولیس ملی درجهت تامین صلح هامن نقش کشورهای دوست بوده ه پولیس ملی راعلاوه برتعلیم وتربیه مسلکی باسلاح ها وتجهزات وسایط اکمال وهکذا انواع کمک های ودیکررا نیزبه دسترس پولیس افغانستان قرارداده اند


.


مردم افغانستان به خوبی میدانندکه درایجاد همچویک نیروموثرکمک های دوستان خارجی وبین المللی رضامندی مردم کشورمان ازنیروهای بین المللی گردیده است وپولیس ملی به کمک مردم ونیروهای بین المللی توانسته اندکه درتامین صلح درکشونقش تعین کننده داشته باشد


.


بابه وجودآمدن زمینه تعلیم تربیه تجهیزوسایر همکاری های نیروهای بین المللی جوانان همه روزه علاقه مند پیوستن به صفوف پولیس ملی می شوند.


نویسنده: جواد نورزی About the author

jawad3noorzoy

One of the womensannex writer

Subscribe 0
160