فقر و بیکاری در کشور

Posted on atکاریگانه تفریح دایمی برای افراد  است و اما در کشور ما مردم از این تفریح هم  محروم مانده اند  و نه تنها این بل در کشور باعث به میان آمدن فقر و در به دری ها شده است ، و مردم برای به دست آوردن لقمه نانی حاضر به انجام هر کاری هستند و لو که هر قدر مشکل و سنگین هم باشد

 

امروز این مشکل یکی از معظله های بسیار حساسی در کشور مبدل گشته است و همه روزه شاهد بدبختی مردم مان هستیم با این حال هم دولت هیچ توجه ای به این معظله نداشته است . با دیدن  کارگران  در سر چوک ها با خود می اندیشم که آیا امکان دارد که روزی تمام این مردم بیچاره شامل کار باشند و بتوانند که برای خود و خانواده های خود لقمه نانی را به دست بیاورند و امرا ر معاش کنند تا به این طریق آینده ای خود و اولاهای شان را درخشان سازند .

گاهی که کدام شخص برای بردن شان  سر کاری می آید همه دوان دوان به طرف او می دوند تامگر یکی از آنها را با خود ببرد ، و آن هم تنها به دو نفر ضرورت دارد و بس ، بعد دیگران همه نا امیدبه جاهای خود می روند و انتظار آمدن شخص دیگری را می کشند تا مگر کسی آمده و یک کاری برای شان پیدا شود تا به وسیله لقمه  نانی را با خود به خانه های شان ببرند  ، اما شب می شود و دوبا ره همان گونه که رفته اند دوباره بر می گردند این که خانواده ای او چقدر نا امید به خانه بر می گردند.

بی عدالتی ها در کشور سبب شده است که تعداد زیادی از مردم ما به کشور های همسایه  به خصوص به ایران مهاجرت کنند تا مگر از این طریق بتوانند کاری را به دست بیاورند اما بدون اینکه به این فکر کنند که آنجا رفته می توانند یا خیر چون رفتن به آنجا کار نهایت مشکل است به خصوص گرفتن ویزه و سایر آماده گی ها ماها طول می کشد و اگر به آنجا هم بروند امکان زیاد آن می رود که معتاد شوند.

همین گونه بی عدالتی ها در کشور است که سبب عقب مانی مردم شده است و حتا باعث گمراه شدن مردم شده است و جوانان با رنج بردن از آن به مواد مخدر سر دجار می شوند و هر روز از زندگی شان فاصله گرفته می روند  .

به خصوص جوانانی که تحصیل می کنند و به یک مقامی می رسند اما بعد از فراغت شان و بعد از زحمت های زیادی که برای ختم کردن تحصیل خود می کشند باز هم در خانه می مانند و هیچ کدام کاری را به دست آورده نمی توانند یا کار پیدا نمی شود و یا هم اگر پیدا هم شود بدون واسطه هیچ امکان ندارد که کار استخدام آن پیش برود .

پس در این حالت هیچ امیدی برای مان در این کشور نیست، همه جا را بی عدالتی ها گرفته است و هیچ کس نیست که از حال مردم باخبر باشد و به حال شان دل بسوزاند ، اما به نظر من اگر در حکومت آینده برای جوانان بیشتر جا داده شود همه این نا همگونی ها از بین می رود چون آنها از دل مردم خود به خوبی می آیند. About the author

marzia200haidari

Marzia haidari one of the womensannex writer Kabul Afghanistan

Subscribe 0
160