اسراف

Posted on at


 

آدمی مخلوقی است که به مال وثروت علاقه زیاد داشته ودرپی جمع کردن مال است.همان قسمی که خداوند درسوره عادیات آیه 8می فرماید: واوعلاقه شدیدی به دارایی واموال دارد

اسلام این طبع انسان را رد نمیکند بلکه هدفش این است تامال وثروت را تنظیم کندتادر چه راهی وبه چه مقدارمصرف شود.دین مقدس اسلام از مسلمانان خواسته است تاازراه شرعی وپاک ثروت حاصل نمایند وهمچنان درراه مشروع آنرا به مصرف برسانندوحداعتدال رادرمصرف کردن درنظربگیرند

اسراف درلغت به معنی تجاوز کردن ازحد واندازه است واصطلاحا ًبه معنی گذشتن ازاندازه درهرعملی که انسان انجام دهد

برخی بزرگان درباره اسراف چنین تعریفی دارند                                                                هرآنچه درراه خدامصرف شوداسراف نیست هرچندزیادهم باشدولی هرآنچه درراه غیرخدامصرف گردداسراف است اگرچه اندک باشد                                                                       منال الطالب ازابن اثیر

همان قسمی که اسلام بابخل وندادن زکات مبارزه میکندبااسراف نیز مبارزه میکند.خداونددرسوره اسراءآیه 29 می فرماید: « دست خود رابرگردن خویش بسته مدار(بخیل مباش)وآنرافوق العاده گشاده مساز(واسراف مورز)تاکه سبب شودازکاربمانی وموردملامت (این وآن)قرارگیری وغمناک گردی

اسراف درچه مواردی میتواندباشد

مامسلمانان روزی پنج باربرای نمازوضومیگیریم،عده ای درآب وضواسراف میکنندکه این کارناپسنداست

اسراف میتوانددرآب وضوباشد

                     

پیامبربزرگواراسلام فرموده اند: بخورید وبیاشامید،انفاق کنیدوبپوشیدتامادامی که شمارابه اسراف و تکبروفخرفروشی نکشاند

اسراف میتوانددرخوردن،نوشیدن وپوشیدن باشد

اسراف درخوردن وآشامیدن سبب پیداشدن امراضی مثل چاقی زیاد،سکتهٔ قلبی،مرض شکر،فشارخون بلند،دردهای مفصل وصدهامرض دیگرمیشود

بزرگترین وبدترین مانعی که درمقابل ازدواج جوانان مجرد وجودداردهمین مصارف بیجاواسرافهایی است که درمراسم عروسی صورت میگیرد.درمراسم عزاداری مصارف بیجایی تحت عنوان مراسم اول تاسوم،محفل ختم قرآنکریم تحت نام هفتم وچهلم وغیره انجام میشود

 دین مقدس اسلام اعتدال رادرتمام مراحل زندگی می پسندد چراکه اسراف خود باعث پیداشدن فقروگرسنگی درجامعه شده وبیکاری ونابرابری رادرزندگی به وجود می آورد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                      


 


                                                                                          About the author

nooriya

نوريه عرفانيان استاد درليسه عالي نسوان تجربوي

Subscribe 0
160