هیچ چیز تا عاقبت باقی نمیماند

Posted on at


شوق و هوس بازیچه شیطان، بادبادک و عروسک طفلان است و عشق و محبت بر پایه اعتقاد و باور ایستاده است و اساس گذار آن انسان ها اند...ا یا عشق و دوستی حقیقی احساس و عاطفه بشری از روح و وجدان و فطرت انسان است، دوستی و عشق یکی نیستند و یک مفهوم جداگانه دارند دوستی محصول احساس است عشق محصول عاطفه عمیق روح...ا در جواب این شعر زیباست که


غم مخور حسرت دیداربدل باقی نمیماند               می و زهر باهم درهم نمیشود و یکجا نمیماند


هجران آخر  بسر آید اشک شوق بریز                چو در نماز صبح برای{ دعا }همیشه وقت نمیماند


گذر زمان ویران کند بقای  زیبای عمر               شراب عشرت درصبوی عمر هرگز باقی نمیماند


پرستوها دربهارآید بادیده پرنم وپر اشک              ز اثر گذر زندگی اشک ماتم  در دیدگان نمیماند


بر کاخ و قصر فروریخته شاهی نشاید                بر بازی روزگار اعتماد چه ! که زندگی نمیماند 


نهال شوق پرخارست و نهال امید بکار               شوق گیاه هوس و امید درختیست که کج نمیماند


درگلستان امید آتش سوزانرا راهی نیست             در روی شاخ های آرزو گلهای نا امیدی نمیماند


گدایی بردر خانه ای که کسی نیست نشاید            عمر را به باد فنا مده که جوانی جاویدان نمیماندAbout the author

parisaahmadi

parisa was born in herat city she is interested sport

Subscribe 0
160