موانع بشر در نرسیدن به آرمانها

Posted on at


بسیاری از افراد نشسته اند و زانوی غم بغل گرفته اند که ما در افغانستان امکانات تعلیمی کمی داریم و نمیتوانیم به سطح معیاری تعلیم و تربیه خود را ادامه دهیم اما غافل از اینکه اکثر دانشمندان جهان از همین امکانات کم به مقامات عالی رسیده اند.


 


نه تنها این مشکل بلکه مشکلات دیگری نیز وجود دارد که جامعه ما را از پیشرفت باز میدارد.


تعصبات قومی و قبیلوی ای که دامنگیر جامعه ما است اکثر جوانان را از پیشرفت باز میدارد، علاوه بر آن ترسهایی که در دل جوانان ما راه یافته است یکی از بزرگترین مشکلات سد راه آنهاست؛ ترسهایی مانند ترس از یک آیندۀ مبهم، ترس از تغییر، ترس از عدم پذیرش و... است


.


در راستای رسیدن به موفقیت بعضی از افراد چشم انتظار آن اند تا شخصی در خانۀ آنها را زده و کلید موفقیت را به آنها هدیه دهد اما افسوس که به همین چشم انتظاری عمر آنها به انجام میابد و بسیاری از فرصت ها را از دست میدهندAbout the author

sussan-matin

sussan matin is a student in Goharshad high school.

Subscribe 0
160