(بحث طلب گاری دیدن دیدارمنورپاک سرورکائنات "ص")

Posted on at


منم مشتاق روی توبه هردم یا رسولالله        به یثرب گرد کوی تو بگشتم یـــارسولالله


به گردت چون بگردیدم عجب بوئی خوشی دیدم   به مثل آن دگر بوئی ندیدم یـارسولالله


بگرد روضه پاکت هزاران خلق را دیدم      که زاری و فغان دارد به هردم یا رسولاللهبگردت هرچه گردیدم ترا اندرغِطاء دیدم     گلِ از باغ دیـدارت نچیدم یــــا رســـــولالله


به هر جانب که گردیدم گلِ رویت نمیدیم     گلِ رویت نصیبم کن ببینم یــــا رســـــولالله


به هر جانب که گردیدم گلِ رویت نمیدیم     گلِ رویت نصیبم کن ببینم یــــا رســـــولالله


 


بسی شاه و گدا گردت به زاری و دعا دیدم  زسوز دل فغان دارد به نزدت یـــارســولالله


بسی پیرو جوان دیدم،بسی خوردوکلان دیدم    بهرجانب که گردیدم به گردت یارسولالله


همه اندر فغان دیدم بهر روزِ که من دیدم     شب و روزهمچنان دیدم بگردت یارسولالله


به مسجدهم به اطرافش پرازخلق جهان دیدم    چنان دیدم که تا بودم به یثرب یارسولاللههمه بودند مشتاقت به هرلفظِ که من دیدم       عجائب شورشِ دیدم به گردت یارسولالله


به مشتاقین دیدارت عجب شور و فغان دیدم    که تا ایشان گلِ رویت ببیند یــــارسولالله


همیشه همچنان باشدهمین شوریکه من دیدم    زهرجانب دوان باشد به کویت یارسولاللهبه شمع روی زیبایت چو پروانه دوان دیدم   زاطراف جهان حاضربه کویت یارسولالله


تراخُلق عظیم داده به قرآن چونکه من دیدم   ازآن خُلق عظیمِ خود عطا کن یارسولالله


بود حاجیِ "صدیقی"طلب گار رُخت هردم   به آن بنما جمال خود زشفقت یارسولالله 


"هــــــانیه صدیـقــــــــی"


 


 About the author

160