خانواده

Posted on at


خانواده اولین کسانی هستند که با آنها انس میگیریم ، فضای خانواده فضای مهر و محبت و است


اعضای خانواده باید در بین خود صفا و صمیمیت داشته باشد و به یکدیگر احترام داشته و راز دار یکدیگر باشند ، چون خانواده اولین کسانی هستند که ما با آنها زندگی را آغاز میکنیم و نیز اعضای خانواده نباید اجازه دهند که بین شان کدام کدورتی رخ دهد


 


رئیس خانواده باید تمام اعضای خانواده را تحت کنترل خود قرار داده تا هم خودش و هم دیگران آرامش را حس نموده و عشق با هم بودن را دریابند . یک خانوادهء مؤفق خانواده ایست که تمام اعضای آن بایکدیگر دوست بوده و محترمانه رفتار کنند و با همدیگر صفا و صمیمیت حقیقی داشته باشند


باهمدیگر تفاهم داشته باشند و در تمام کار ها یکدیگر را یاری و همکاری نمایندیکی دوای درد دیگری باشد باهم دوست های صمیمی باشند و تمام کارهای خود را بصورت منظم و به همکاری و مشوره همدیگر انجام دهند و غریبه ای را برای ایجاد درز میان رابطه هایشان به حریم خصوصی خود راه ندهند


اگر در یک خانواده نظم بر قرار نباشد اعضای خانواده در بین خود صفا و صمیمیت نداشته باشند و همیشه در تمام کارها باهم اختلاف داشته باشند ، هر کاری را سر به خود انجام دهند و از بزرگان خانواده مشوره نگیرند ، نظم خانواده بر هم خورده و آن خانواده دیگر خانواده نمیماند و باعث دوری و جدایی و حس نفرت در بین هر کدام میگردد


 


پس باید برای داشتن یک خانوادهء خوب نهایت تلاش خود را به خرج داده تا دارای یک خانواده ای مستحکم و قهرمان فکری باشیمAbout the author

jawad-dorani

Hello, I am Jawad Dorani , An English Teacher and member of SHRO

Subscribe 0
160