حقوق وتربیه طفل

Posted on at


 

حقوق وتربیه طفل:

قسم که میدانیدیک طفل زمانیکه تولدمیشودحافظه اومانندورق سفید وخالی ازگرایش می باشد.

اما به مرورزمان باعث میشودتاتمام افصال وعکس العمل های والدین خودت به اول آن ثبت کند.

بناءبرای تمام والدین لازم است که فرق بین خوبی وبدی را به طفل شان بیاموزانند. این زمانی یست که طفل درمرحله اساس زندگی قراردارد وقتیکه طفل شخص مفید به جامعه تقدیم میشود. %50 محافظت او به دوش .والدین ومتباقی به دوش دولت ومردم جامعه است. نکته قابل تمرکز این است که والدین میتوانند بهترین معلمین درعرصه زنده گی طفل شان باشند

 

یکی از علت های موثردرافتادفردوالدین هستند محیط خانه اولین وبادوام ترین علت های است که بال های رشد شخصیت یک طفل اثر میگزارد.بیشتر ازصفات والدین به طفل شان به ارث مینماند از همین جاست که پدرومادر زمینه رشدوپیشرفت اشخاص ها فراهم مینماید . نفوذ والدین دررفتارنیزبا محدود به جنبه های ارثی نیست.البته والدین موثرترین نقش شان برای شناختن طفل شان درزنده گی اقتصادی و سیاسی ایفاء مینماید زنده گی طفل درمحیط خانواده تحت تاثیر مستقیم اعضای فامیل  بخصوص پدرومادر ودیگرآن شکل پیدا می کند . خانه جای است که طفل چیز های مختلف رادر آن می آموزد بعضی اوقات والدین آگاهانه چیز های به طفل می آموزان

 

 

مگردرموقع متعدد نیستند. طفل آگاهانه چیز های را از طرز کار و رفتار والدین می آموزد که خود شان هم موتجه نیستند بدون شک که طفل از این محل کوچک به جریان خارجی آشنا می شود و طرز معاشرت را همرای مردم می آموزد از طرف دیگر طفل برای همه انسان ها عزیز است پدر و مادر تنها طفل شان را دوست ندارند البته آن ها به عواطف انسانی به آن ها می بینند به آن گا که ضرورت باشد از او  حمایت می کنند یکی از دانشمندان می گوید که طفل شخصی است که بدون خواسته خود تولد می شود بناءحق زیادی بالای آن اشخاص داردزنده گی روان ساخته اند.

 

 

 

 

این یک حقیقت واضع است که طفل بالای والدین حقوق زیادی دارد بخاطریکه جسم او بخشی ازوجود پدر ومادر است وبعدا تولد شدن مانند مهمان خواسته وناخواسته به دسترخوان میزبان میشینند به تبعید اسلام اطفال مهمان  برای شما و نعمت خداوندی به دست شما پس همانچیزیکه ضروریست به اوبدهید.

 

 About the author

NilamNilie

سلام دوستان عزیز. هوش آمدید به Filmannex

Subscribe 0
160