ایمان واسلام:بخش دوم

Posted on at


ایمان واسلام بخش دوم:


ایمان به کتاب ها : خداوند منان برای رهنمایی انسان در روی زمین  در مقاطع مختلف قانون نامه های درتحت صحیفه و کتاب فرستاده است که تعداد شان به یکصد صحیفه و چهار کتاب می رسد که همه ای شان دارای یک سرچشمه بوده و ایمان داشتن به اصل شان از جمله ضروریات بوده و منکر شان زندیق خواهد بود.


ایمان به پیامبران خداوند:خداوند منان برحسب نیاز قانون نامه های خویش را توسط انسان های برگزیده (که قبل وبعد از بعثت شان معصوم اند)برانسان ها فروفرستاده است که به آن ها پیامبر گفته می و شوند که از لحاظ مقام از یگدیگر فرق دارند و به بعضی شان نبی و به بعضی شان رسول اطلاق می شود


نبی: به پیامبری اطلاق می شود که از قانون نامه ای پیامبر قبلی پیروی می کند.


رسول : به پیامبری اطلاق می شود که از قانون نامه ای فروفرستاده شده به خودش پیروی می نماید


و بعضی از ایشان اولوالعزم بوده و مقام بسیار والای نزد حاکم حقیقی دارند همانند حضرت آدم,حضرت ابراهیم,حضرت موسی ,حضرت عیسی ,حضرت داود وحضرت محمد ص که از محمد ص بهترین پیامبر می باشد به هر حال ایمان داشتن به همه ای پیامبران که تعداد شان کم وبیش به یکصدو بیست وچهار هزار تن می رسد ضروری می باشد.


ایمان به روزآخرت:خداوند منان برای برپا کردن عدالت خویش روزی را در آخر این سرای حاضرت قرار داده تا اینکه حق به حق دار رسد و فرق بین ظالم و مظلوم باشد لذا این روز آمدنی بوده و درازای آن بر اساس مراجع معتبر 50 هزار سال است ودر این روز هرکس به کیفر اعمال خود می رسد.


ایمان به تقدیر: هر انسا مسلمان باید ایمان داشته باشد که اندازه خیر وشر ازجانب خدا بوده طوریکه خلق اعمال (چه بد وچه خوب)از جانب حق تعالی می باشد ولی کسب(حاصل کردن ویا انجام دادن آن )ازجانب بنده ها می باشد که بر اساس کسب خویش مکافات ویا مجازات را حاصل می نمایند.


ایما ن به زنده شدن بعد از مرگ:انسان بعداز سپری نمودن زندگی دنیا وفات می نماید حال چون زندگی دنیا مختصر بوده و میدان امتحان برای رسیدن به زندگی ابدی می باشد لذا باید که روزی باشد که زنده گشته و از وی حساب اعمالش گرفته شود و براساس اعمال انجام داده اش با وی برخورد صورت گیرد لذا حتماً انسان ها برای محاسبه بعد از مرگ زنده می شوند و ایمان به آن از جمله ضروریات برای هر مسلمان می باشد.


          و از معنی لغوی اسلام می توان استنباط نمود که اسلام به گردن نهادن وانقیاد ظاهری ربط دارد چنانچه خداوند می فرماید(قالت الاعراب امنا  قل لم تومنو و لکن قولو اسلمنا و لما یدخل الایمان فی قلوبکم <سوره حجرات آیه 14>)ترجمه:گفتند عرب های بادیه نشین که ایمان آوردیم ,بگو ایمان نیاروده اید ولیکن منقاد (تسلیم)شده ایم ,در حالیکه داخل نشده ایمان در دلهای تان.


          وهمچنان حضرت جبرئیل در باره اسلام از مبارک ص پرسان می نمایند که اسلام چیست؟ ایشان می فرمایند(الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله و ان محمداً رسول الله وتقیم الصلوت و توتی الزکوت وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیه سبیلا <مشکوت شریف>)ترجمه اسلام اینست که گواهی دهی که نیست, هیچ معبودبرحق مگر خداج وگواهی دهی که به تحقیق محمد ص رسول خدا است وبرپاداری نماز را وبدهی زکوت را وروزه داری ماه رمضان را وادا نمائی حج خانه ای خدا را اگر قدرت رفتن به آن جا را داشته باشی.


نتیجه گیری کلی از معنی لغوی ایمان واسلام


            ایمان چیزی است که مخفی بوده و جز خدا کسی به وجود آن آگاهی ندارد چون به قلب شخص مربوط می شود اما اسلام چیزی است که به افعال وبه کردار ظاهری ربط می گیرد بطور مثال در زمان پیامبر منافقین نه ایمان داشتند ونه اسلام اما چون به نماز ها و دیگر عبادات مسلمان ها شرکت می کردند پیامبر آن ها را منع نمی فرمودند چرا؟ چون ظاهر شان داد ازاسلام می زد لذا ظاهر انسان برای اثبات اسلام کافی می باشد اما برای ایمان داشتن باطن مدار اعتبار می باشد که علم به باطن جز به الله به دیگر هیچ کس معلوم نیست  لذا به انقیاد باطنی ایمان وبه انقیاد ظاهری اسلام اطلاق می گردد. ونیز از ثابت می شود که ارکان اسلام شامل گفتن کلمه طیبه,نماز,روزه ,زکات وحج می باشد از جمله شان سه رکن اولی برتمام مسلمان ها فرض عین بوده اما دورکن اخیر(زکات وحج)بر اغنیا وثروت مندان فرض عین می باشد.


                     بخش سوم را فراموش نکیند!!!About the author

hamed-quraishi

بنام خداوند منان سپاس زیاد خدای را که من را از جمله تمام مخلوقاتش انسان ،از جمله تمام انسان ها مسلمان و از جمله تمام مسلمان ها امتی حضرت پیامبر ص آفرید من بنده ی خدا حامد قریشی در سال 1371ه ش در ولسوالی خواف ایران در دوران مهاجرت در…

Subscribe 0
160