اسلام چگونه در افغانستان راه یافت

Posted on at


اسلام چگونه در افغانستان راه یافت
افغانستان قبل از اسلام به نام آریانا یاد می شد؛ که بعد از آن به نام افغانستان تبدیل شد .دراین وقت در خراسان حکومت های جداگانه وجود داشت وخراسان دارای حکومت واحدی نبود    

 ,حاکم های محلی بالای مردم ظلم میکردند ودین های باطلی مانند زردشتی بودای برهمنی وغیره مردم را به مشکلات مواجه ساخته بود به لسانهای مختلف تکلم میشد که وحدت مرده را مختل ساخته بود وهرج ومرج سرتا سر خراسان رافراه گرفته بود اوضاع از هر جانب روز به روز خرابتر میشد در آموزش علم وصنعت توجه نه شده بود,

ومردم از این وضع بی نهایت ناراض بودند وخلاصه اینکه تغیرات در این کشور ضروری بود تغیراتی که دین باطل را محو ونفاق را ختم نموده ,حق مظلوم را از ظالم گرفته ودر فرجام تمام نابسامانی ها محیط را نابود نماید .اسلام دینی است که از برای یک قوم نیست بلکه به تمام کسانی که خداوند یگانه را میپرستند به امین منظور حضرت محمد وخلیفه های اسلام سعی ومجاهدت نمودند

تا اسلام را در تمام جهان پخش نمایند وبدین ترتیب خلفای راشدین راه حضرت محمد (ص) را تعغیب نموده وضمن جهاد شان این راه به حیث یک دین جهانی شناختند.خلیفه اول حضرت ابوبکر صدیق (رض)بر اساس هدایات ورهنمای اسلم در تحت سایه جهاد این دین را در کنار خلیج فارس رسانید,

 وراه فتوحات به افغانستان راه باز کرد .خلیفه دوم اسلام حضرت عمر (رض)در زمان خلافت خود وروشنای جهاد در خاک ایران داخل شد ودین اسلام را در آن جاه منتشر ساخت ومجاهدین اسلام در وقت همین خلیفه در غربی وجنوب غربی افغانستان رسیدند در این وقت حضرت عمر فاروق (رض)به شهادت رسیدند به همین علت تا یک وقت کم انتشار دین اسلام در نقاط دیگر افغانستان به تعویق افتاد .در وقت خلیفه سوم حضرت عثمان (رض)مجاهدین بازهم داخل افغانستان شدند

وبرای انتشار دین اسلام نقشه کشیدند وتا کابل رسیدند .تنها در کابل کوشانیهای خورد به خاطر به دست آوردن پادشاهی وقدرت چند وقت را به مکر وحیله گذراندن اماوقتیکه دیدند تاب ومقاومت را ندارند به مسلمانان سر تسلیم را خم نمودند وکابل توسط مسلمانان فتح گردید . زمانی که کابل به دست مسلمان ها افتید .راه دعوت دین حق باز شد ودر وقت بسیار کم قسمت بیشتر این مناطق به دین اسلان مشرف شد ودر نتیجه همه در زیر کلمه توحید جمع شدند .وبعد افغان ها در راه انتشار دین اسلام به نیم قاره هند ومناطق دیگر آغاز به کار شدند .About the author

hasinaehrari

hasina ehrari is the 10th class student of Baqnazargah School in Herat.

Subscribe 0
160