خانواده

Posted on at


تشکیل خانواده یک امرضروری وخواست خداوندی است.وقتی دختروپسری به سن قانونی میرسندبایدتشکیل خانواده داده تابه آزادی واستقلال بیشتری دست یابندهمچنان عامل به وجودآمدن جامعه درتشکیل خانواده است.زمانیکه دختروپسربه حیث زن وشوهرکنارهم قرارمیگیرندوپیوندزناشویی می بندندیک خانواده کوچک رابه وجودمی آورند.هرقدربین زن وشوهرمحبت،وفاداری،یکرنگی وتفاهم بیشتری باشد نه تنهاآن خانواده سبزترومفیدترواقع شده بلکه فرزندان آن خانواده به شکل شایسته تری تربیت میشوند.تشکیل یک خانواده خوب وپرورش فرزندانی نیکواستحکام ورفاه یک جامعه راتقویت می بخشد.جامعه،خانواده وفرزندان بایکدیگرارتباط مستقیمی دارند؛خانواده سالم فرزندان سالم رابه وجودآورده واین هردوجامعه سالم راتشکیل میدهند.وقتی میان پدرومادرروابط حسنه وجودداشته باشدفرزندان آنهانیز این روابط رایادگرفته ودرزندگی آینده یشان عملی خواهندکرددامن پاک مادراولین مکتب فرزندان اوست؛مادرهمانندمعلمی است که فرزندانش راقدم به قدم به سوی خوبیهاوارزشهاراهنمایی میکندبنابراین هرچه سطح ایمان،فهم،درک ودرایت مادربالاترباشددرتربیت فرزندان خود موفق تراست. همانگونه که شاگرددرمکتب مطالب بسیاری رامی آموزدوبه خاطر سپرده وفراموش نمیکند به همان شکل فرزندان هم ازمادرخودبسیارچیزهارا می آموزنداگردرمحیط خانه بین زن وشوهرنزاع،بی اعتمادی وخشونت باشدباالطبع تربیت فرزندان مؤفقانه صورت نخواهدگرفت وچه بسا آنهابسیاری ازاین صفات ناپسندرابه ارث خواهندبردباوجودی که ازدواجهاباامیدوآرزوهای زیبایی شروع میشودامابرخی ازاین ازدواجهابه دلیل عوامل گوناگونی به سردی وناسازگاری کشیده میشوند؛یکی ازعلتهای این سردی ونابسامانی درادامهٔ زندگی مشترک تفاوتهایی است درخوی وفطرت زن وشوهروجودداردکه قبل ازازدواج این خوی وخصلت قابل شناخت نیست.زن وشوهردرسایه محبت زیادزندگی خویش راشروع کرده وعیبهای همدیگرراکمترمی بیننداماکم کم نسبت بهم شناخت بیشتری پیدامیکنندعده ای باوجوداینکه میفهمندطرف مقابلشان چه عیوبی دارد صبروتحمل پیشه کرده وبخاطرفرزندان خویش سازگاری میکنند.عده ای دیگرتاب سازگاری وتحمل رانداشته وجدایی راترجیح می دهند.اینجاست که نظم وثبات زندگی بهم میریزدوضربه اصلی رافرزندان خانواده متحمل میشوند.دلایل زیادی برای پیش بردن یک زندگی سالم وجودداردامایکی ازبهترین راههااین است که زن وشوهرعیبهای همدیگررابپذیرند؛بدانندکه انسانهاکامل نبوده عیبهایی دارندپس سعی دراصلاح خویش نموده ویکی دیگری راتکمیل کند.دراین صورت است که زندگی مشترک رنگ مهربانتری رابه خودخواهدگرفت.همانگونه که بایددربهبودی وپیشرفت یک جامعه تلاش نمود دربهتروزیباترشدن یک خانواده هم می بایست زحمت زیادی کشید.خداوند(ج)به انسانها توان وظرفیت بسیاری درمقابل مشکلات بخشیده است بنابراین بایددرتمام سختیهامثل سدمحکمی ایستادگی کردپس شایسته است تا درحفظ ودوام خانواده کوشیدAbout the author

nooriya

نوريه عرفانيان استاد درليسه عالي نسوان تجربوي

Subscribe 0
160