هویت

Posted on at


هویت


کسانیکه دربهران هویت گرفتارشده اند،برای اتخاذگوچکترین تصمیمی ناتوان اندواصطراب سراپای وجودشان رافرامی گیرد.


آن هادروادی تردید زندگی میکنند،زیرامعیارهای موردقبول روشنی ندارند.


کسانیکه ایمان به خودندارندخودراباور نکرده اندوارزش های خودرا نه شناخته ونمی دانندکیستنند کجایندوچه می کنند به بهرانه هویت مبتلامی شوند


.


انسان زمانیکه زمای خودرا پوچ ودرن تهی ببیندو باورکنند که دیروزش تباشده ودروازه فرداهانیز روی اوبسته است دچاربهران هویت می شود.


اندیشه هاازهویت تودستورمی گیردوزندگی توراشکل می دهند بنابرین لازمه زندگی درمسیرکمال داشتن هویتی کمال طلبانه است .تادرتواندیشه های کمال جویانه خلق کند


.


هویت تواست که به توجهان بینی وایدیولوژی می دهد ارزش ها وضد ارزش هایت راتعین می کند وراه ران نشانت می دهد . پس همه چیز تودرگروهوی تواست.


انسان ازین قدرت برخرداراست که طلسم عادت ها را بشکند وخودرا از قید وبندرها کند.


گلستان سرسبز هستی که گل سرخ زندگی ات درآن رویده است حاصل بارش اندیشه های تواست این تواستی که به زندگی مفهوم بخشیده وتک تک اجزاء وعناص آن را تعریف می کنی


.


هویت تواست که به دیگران اعلان می کند که تا با توچگونه رفتار کنند چگونه تورا بپذیرند دربرابرتوچگونه واکنش نشان دهند وحتی چگونه تورا باورکنند ودوست داشته باشد .


انسان همواره درسر دوراهی ودرحال انتخاب است .خداند ازانسان ها دشوار ترین انتخاب ها یعنی انتخاب وچگونه زیستن را خواسته است که این انتخاب میوه وثمره خودآگاه اواست .


نویسنده:جوادنورزی


 About the author

jawad3noorzoy

One of the womensannex writer

Subscribe 0
160