(بحث نعت رسولالله "ص"وصفات آن مبارک)

Posted on at


زنورشمس رخسارت بُوَد نورجهان هـــردم                 ربـــوده ظلمت ازعــالم جمالت یـــارسولالله


خجل شد شمس درعالم،رخ خوبت چودید آنـدم          که ظاهرشد رخ خوبت به عــالم یـــارسولالله


بِجنب شمس رُخسارت،خجل شمس جهان هردم           که شد شمس رخت ظاهربه عالم یارسولاللهضیاءِ روی زیبایت همه ظُلمات از عــالم                  ربود آندم  که در عالم به پــا شد یــارسولالله


به آن شمس جمال تو، قسم فرمود حق آنــدم            که از برج عدم قرصش ضحا شد یـــارسولالله


به والشمسُ ضحاءِ آن قسم فرمود حق دیدم              به قرآن چون نظر کردم بخواندم یـــارسولاللهزشمس روی زیبایت مُنّور شد همه عالـم               نـــظـامُ رِجمتِ بتـــها خـــطا شد یـــا رسولالله


به کعبه سی صدوشصت بُت مقیم خانه بودهردم       به انگشت تـــو بــرهم شد تمامــی یـــارسولالله


از آن تأثیر انگشتت، بُتان شد سر نگون یکـدم         اشارت چون تو بـــر ایشان نمـودی یارسولالله


اشارت چون تو بنمودی، همه بشکستُ شد برهم      ابو جــهل لعیـــن آنـــدم خجــل شد یـــارسولاللههنوزاً نسبَتِ سحری به تو میکرد او هــردم           که تا او سر نگون گردید به بـــدرت یارسولالله


زبس بود کور و ملعون هم قُلیب شد منزلش آندم       جزاءِ دنیــوی دیـــد آن در آنـــدم یـــا رسولالله


هزاران لعنتم بادا بر آن و تابعینش هــــم              که از دریــای حق آندم  بِرون شد یـــا رسولالله


زبس کو جاهل از حق بود اباجهلش نمودی نام       از آن تـــأثیر جهل خــود تباه شد یـــــا رسولاللهمفاد از شمس روی تو ندید او در جهان یکدم         مفاد از شمس تـو کـوران ندیـــده یــــا رسولالله


هزاران خاک بر فرقش نشد شاداب او یکـدم          از آب بـــحر فیض حـــق به دنیا یــــا رسولالله


کسی که کور و کر باشد بود منکر زحق هردم       بجز حــــق هــــادی دیــگر نباشد یـــــارسولالله


مفاد از صحبت پاکت،نمودهم صحبتـان هـــردم      که تـا از شمس رخسارت جـلا شد یــــارسولاللهزآب فیض ربّانی همه شاداب بود هـــردم            که تــا نجــم سمــا گردیــــد هریــک یـــارسولالله


همه هادی دین بودند ز بعدت اندرین عالم           که تــــا بودنـــد از ایشان نشانــی یــــارســـولالله


هزاران رحمت حق باد آنانیکه شان هردم           مفـــاد از روی زیبـــایت نمودنـــــد یــــارسولالله


"صدیقی" آرزو دارد به نزد صانعِ عالم             که تا او بـهرور گــردد بـــه شمست یــــارسولالله"هــــــانیــــــه صدیقــــــی"About the author

160