آبشار نياگارا توقف كرد

Posted on at


آبشار نياگارا توقف كردزماني بود كه اين حادثه واقعا در آبشار نياگارا كه يكي از بزرگترين آبشارهاي جهان است بوقوع پيوست .


تقريبا در نيمه هاي شب بود كه دفعتا همه جا را آرامش فرا گرفت سروصداي آب از بين رفته بود به جز در انتها آبشار كه به مانندي گودال سياه و تاريك نمايان بود .


به راستي كه مردم آن ناحيه از اين آرامش ناگهاني آبشار كه هچوقت سابقه نداشته  بوحشت افتاده بودند وبا خود فكر ميكردند كه شايد دنيا به آخر رسيده باشد .


اين باور براي شان غير قابل تصور بود كه روزي نياگاراي بزرگ از جريان و هياهوي و غرش هاي بلند آب متوقف گردد .اين باور بي نهايت براي شان سخت بود .چون مردم آن منطقه به غرش و سروصداي جريان آب كه از ارتفاع 1500000 فت در دريا در حاليكه به سرعت زيادي با بر خورد به سخره هاي بزرگ بر خورد نموده سرازير شود عادت داشتند به مانندي ضربه هاي عقربه ساعت ديواري كه به صداي تك تك آن خوي و عادت كرده بودند .


اين آبشار تقريبا 360 مايل طول را دارا  بوده كه و يكي از بزرگترين آبشار هاي طبعي  دنيا بحساب مي آيد .كه به عرض 260000متر مربع مايل و به فاصله اي 326 فت در حال حركت است .


اين آبشار يا آبرا بزرگ از هزاران سال تا كنون تا آنجايكه مردم اين محل به خاطر دارند در حال جريان بوده و حتا در اثناي زمستان سرد و پوشيده از يخ و برف آب اين آبشار از زير برف هاي بسيار سنگسن در جريان و هياهوي بوده است .


               


تا اينكه در سال 1848 يک اتفاق غير منتظره و تاريخي افتاد كه تماما آب آبشار را يخ زده و به و آب را به مانندي صخره هاي اعظيم يخ مبدل كرد ه بود كه اين صخره ها از بالاي آبشار به طرف پاييين سقوط نموده و به پارچه هاي كوچكتر خورد شده و در كناره هاي درياي كه هيچ وقت مردم آن ناحيه وسط ان را نديده بودند سرنگون مي گرديدند . كف دريا به مانندی بلور روشن شده بود مردم براي تماشاي دريا مي رفتن و در آنجا اشياي را كه از وسايل سرخ پوستان نماينده گي مي كرد مي يافتند كه براي رب النوع هاي خود قرباني كرده بودند . ميتوان گفت كه تقريبا 30ساعت كه در اثر يخ شديد از جريان باز مانده بود و يگ واقعه اي تاريخي را در دنيا ثبت نموده بود دوباره جريان خود را آغاز نمود .پايان


با تشکر


نویسنده: عمرزبیرAbout the author

omar-zobair-hamidy

I AM OMAR ZOBAIR FROM HERAT, I'M THE 4TH YEAR STUDENT OF COMPUTER SCIENCE (BCS), AND BESIDE OF BEEING VICE-PRESIDENT OF A CONSTRUCTION COMPANY, I AM A BLOGER AT FILMANNEX

Subscribe 0
160